Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos Catalunya
2023 2022 2020 2017 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Tributs cedits i participats 28.375,89 25.707,28 24.204,39 19.994,19 18.108,82 16.997,01 18.085,35 17.300,55 13.004,31 16.691,85 17.576,80 16.896,66 14.861,93 13.226,28 11.862,82
Fons de suficiència global 1.079,01 1.026,92 822,19 773,79 626,05 638,12 1.765,08 1.840,07 2.508,33 2.847,76 2.944,20 2.688,61 2.497,49 2.263,24 2.123,21
Altres transferències del model de finançament 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00 0,00 0,00 0,00 3.704,90 757,74 728,10 635,11 640,31 455,48 335,98
Fons de garantia dels serveis públics fonamentals -1.479,36 -1.402,77 -1.407,48 -868,19 -845,03 -748,35 -1.065,48 -1.460,05 0,00 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -124,79 -124,79 -124,79 -124,79 -124,79 -303,07 -633,80 -138,15 0,00 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Liquidació exercici t-2 model de finançament 1.980,46 -374,24 2.256,02 1.616,21 163,06 729,41 1.090,31 0,00 0,00 1.011,14 1.056,20 828,86 670,00 669,08 237,53
Subtotal recursos model de finançament autonòmic 29.831,21 24.832,41 25.750,33 21.391,20 18.717,10 17.313,13 19.241,46 17.542,42 19.217,54 21.308,48 22.305,30 21.049,23 18.669,73 16.614,08 14.559,53
Disposició addicional 3ª Estatut Autonomia Catalunya 200,00 200,00 200,00 0,00 759,00 0,00 219,00 671,80 0,00 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres transferències del sector públic estatal 2.158,12 3.169,29 1.160,87 1.333,01 496,62 511,71 780,55 875,70 959,91 1.012,36 703,30 575,79 661,94 445,06 312,63
Transferències de la Unió Europea 703,94 788,31 461,37 415,64 154,94 63,07 91,91 107,01 215,21 142,75 125,60 145,40 131,77 138,21 118,21
Altres cànons 0,00 0,00 0,00 0,00 216,70 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda d'immobilitzat 0,16 16,42 9,44 0,00 100,00 864,00 888,15 200,00 0,00 0,00 10,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres ingressos no financers 932,81 936,69 705,39 633,14 1.185,05 327,91 441,57 237,55 321,00 295,15 268,10 242,80 213,94 177,35 144,54
Participació dels ens locals en ingressos tributaris de l'Estat 4.346,65 4.123,96 3.528,44 3.268,55 3.158,02 3.097,72 2.670,22 2.670,22 2.386,25 2.917,18 2.888,30 2.704,40 2.524,36 2.193,95 2.063,92
Variació d'actius financers 584,04 1.127,30 144,11 82,97 93,18 19,14 421,06 210,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacions d'endeutament a llarg termini 12.883,01 13.668,90 10.219,27 6.905,20 7.602,48 8.235,41 4.973,38 10.115,28 9.418,81 4.054,84 1.942,74 1.967,02 1.722,72 1.948,22 1.511,99
Resta de recursos 21.808,73 24.030,87 16.428,87 12.638,51 13.765,98 14.548,94 10.485,85 15.087,62 13.301,18 8.422,28 5.938,04 5.635,41 5.254,73 4.902,79 4.151,29
Total 51.639,94 48.863,27 42.179,20 34.029,71 32.483,09 31.862,07 29.727,31 32.630,04 32.518,73 29.730,76 28.243,34 26.684,64 23.924,46 21.516,87 18.710,82
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
Subsector Generalitat.
No es van aprovar les lleis de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Per obtenir una millor interpretació de les dades podeu consultar la Memòria explicativa dels pressupostos de cada exercici.
El pressupost inicial del 2017 inclou per primer cop els recursos del FEAGA vinculats a la PAC, dels quals la Generalitat fa d'intermediària, per un import de 275 M€. A més, a "Altres transferències del sector públic estatal" s'hi inclou per primer cop tots els recursos finalistes previstos (beques, servei públic d'ocupació, etc.) i un import de 619 M€ en concepte d'altres fons específics de finançament autonòmic (millora del finançament).
La "Liquidació de l'exercici t-2 model de finançament" del 2022 va ser negativa (-374,24 M€). Aquest import es va compensar amb una transferència de l'Estat per la mateixa quantitat, que està recollida a "Altres transferències del sector públic estatal". La liquidació definitiva del 2020, publicada al juliol, es va situar en -538,36 M€.
Fons de suficiència global: Fins al 2010 els imports corresponen als del fons de suficiència.
Altres transferències del model de finançament: Inclou el finançament de la policia autonòmica abans d'integrar-se al Fons de Suficiència i l'acord de finançament sanitari. El 2010 conté la compensació per la supressió de l'impost de patrimoni (536,7 M€) i la bestreta a compte dels recursos previstos pel nou sistema de finançament. El 2015 inclou una bestreta del fons de competitivitat (789 M€).
Altres ingressos no financers: El 2015 conté una previsió de 635,1 M€ de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit aprovat per la Generalitat de Catalunya, que va ser declarat inconstitucional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Quant a l'Administració estatal, s'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP.

El capítol finalitza amb dades del personal de les administracions públiques catalanes que ofereix el Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]