Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats gestores de la Seguretat Social

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats gestores de la Seguretat Social Catalunya
Servei Català de la Salut Institut Català de la Salut Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Total sense consolidar (-) transferències internes del subsector Total consolidat subsector
2014 8.044,46 2.518,65 1.580,52 12.143,64 2.453,65 9.689,99
2012 8.506,56 2.727,87 1.746,55 12.980,97 2.661,74 10.319,24
2011 8.931,64 2.771,85 1.733,21 13.436,70 2.715,71 10.721,00
2010 9.547,81 2.915,51 1.624,45 14.087,77 2.819,51 11.268,26
2009 9.098,02 2.702,08 1.233,21 13.033,31 2.606,08 10.427,22
2008 8.887,09 2.642,33 1.163,05 12.692,47 2.587,83 10.104,64
2007 8.422,69 2.496,90 1.097,81 12.017,40 2.449,40 9.568,00
2006 7.728,35 2.335,71 917,24 10.981,30 2.286,31 8.694,99
2005 7.034,84 2.187,76 739,99 9.962,59 2.134,40 7.828,19
2004 6.448,78 2.022,84 631,34 9.102,96 1.969,87 7.133,09
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2004-2010: Departament d'Economia i Finances.
2011-2014: Departament d'Economia i Coneixement.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per l'exercici 2013.
- Des del pressupost 2015, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'ha integrat en el Departament de Benestar Social i Família. Així mateix, l'Institut Català de la Salut s'inclou al subsector Entitats de dret públic i el Servei Català de la Salut s'incorpora al nou subsector anomenat CatSalut i Entitats autònomes administratives.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
- La Llei de Pressupostos per al 2013 no es va aprovar.
- Podeu consultar la Memòria explicativa dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 26 de març de 2015.

PRESGEN

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (PRESGEN).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Entitats gestores de la Seguretat Social
Ens de caràcter públic, dependents del pressupost d'un òrgan de govern, creats per al desenvolupament de les activitats corresponents a la Seguretat Social, dins de les competències adscrites a l'entitat pública de què depenen.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

Pressupostos de la Generalitat: comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. Es presenten també els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

El subsector Generalitat correspon a l'Administració de la Generalitat. Està integrat pels diferents departaments, els òrgans superiors (Parlament, Sindicatura de Comptes, etc.) i els anomenats Fons no departamentals (pensions, deute, despeses de diversos departaments, etc.).

No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]