Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. CatSalut i entitats autònomes

Generalitat de Catalunya. Pressupost. CatSalut i entitats autònomes Catalunya
2023 2022
CatSalut i entitats autònomes administratives 12.284,49 11.128,41
Agència Catalana del Consum 11,46 12,06
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 3,19 1,21
Autoritat Catalana de la Competència 2,04 1,89
Biblioteca de Catalunya 11,68 10,37
Centre d'Estudis d'Opinió 1,67 1,60
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 6,26 5,25
Consell Català de l'Esport 67,62 52,86
Escola d'Administració Pública de Catalunya 15,03 13,96
Institució de les Lletres Catalanes 4,27 3,42
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 3,98 2,98
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 20,13 18,37
Institut Català de les Dones (ICD) 12,39 10,59
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 8,94 8,27
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 29,73 18,09
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 15,39 14,80
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 2,07 1,96
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 2,50 2,27
Patronat de la Muntanya de Montserrat 4,59 4,39
Servei Català de la Salut (Catsalut) 11.294,05 10.316,34
Servei Català de Trànsit 168,89 131,26
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 598,60 496,46
Entitats autònomes comercials i financeres 6,99 6,71
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 6,99 6,71
Total 12.291,48 11.135,13
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
L'important augment del pressupost de l'EAJA de l'any 2017 s'ha produït per un canvi de criteri en la pressupostació adoptat per l'entitat amb la finalitat de reflectir més fidelment la seva activitat; no s'ha produït per un increment de la seva activitat.
Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Entitats autònomes administratives
Ens de caràcter públic, dependents del pressupost d'un òrgan de govern, creats per dur a terme activitats administratives concretes dins de les competències adscrites a l'entitat pública de què depenen.
Entitats autònomes comercials i financeres
Ens de caràcter públic, dependents del pressupost d'un òrgan de govern, creats per al desenvolupament d'una activitat de caràcter comercial, industrial o financera, dins de les competències adscrites a l'entitat pública de què depenen.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]