Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats de dret públic

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats de dret públic Catalunya
2023 2022
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 41,42 37,54
Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 577,58 559,75
Agència Catalana de la Joventut 26,48 22,89
Agència Catalana de Turisme 26,60 24,30
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 36,38 29,09
Agència de Ciberseguretat de Catalunya 18,43 16,82
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 216,82 201,66
Agència de l'Habitatge de Catalunya 473,34 645,83
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 6,33 5,46
Agència de Residus de Catalunya (ARC) 235,76 191,80
Agència per la Competitivitat de l'Empresa 98,38 104,07
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 5,48 4,87
Agència Tributària de Catalunya 89,55 85,08
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 3,69 3,16
Banc de Sang i Teixits (BST) 101,41 95,91
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) 15,15 11,37
Centre d'atenció i gestió de Trucades d'urgència 112 Catalunya 16,57 13,39
Centre de la Propietat Forestal 10,10 9,95
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI 853,59 708,69
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 61,13 51,98
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) 5,97 5,82
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2,48 2,46
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 1,58 1,40
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 0,53 0,51
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 280,40 248,37
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) 181,55 185,27
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 402,81 370,33
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 112,70 108,43
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 18,94 18,14
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) 649,26 608,78
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 29,68 25,24
Institut Català d'Energia (ICAEN) 145,04 127,82
Institut Català d'Oncologia (ICO) 324,03 298,53
Institut Català de Finances (ICF) 1.283,96 855,29
Institut Català de la Salut (ICS) 3.741,04 3.461,82
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 103,02 84,59
Institut Català del Sòl (INCASOL) 193,83 339,24
Institut Català Internacional per la Pau 1,54 1,38
Institut d'Assistència Sanitària (IAS) 153,04 136,91
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 75,52 71,18
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 56,70 52,45
Memorial Democràtic 2,12 2,02
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 105,34 86,23
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 60,07 56,53
Ports de la Generalitat 17,19 15,77
Salut Catalunya Central 29,66 27,95
Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp 186,50 178,47
Salut Terres de l'Ebre 26,78 25,28
Servei Meteorològic de Catalunya 9,60 7,59
Total 11.115,06 10.227,41
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Des de l'exercici 2015, l'Institut Català de la Salut s'incorpora al subsector Entitats de dret públic. En els exercicis anteriors, s'integrava en el subsector CatSalut, ICS i ICASS.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

PRESGEN

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (PRESGEN).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Quant a l'Administració estatal, s'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP.

El capítol finalitza amb dades del personal de les administracions públiques catalanes que ofereix el Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]