Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Consorcis

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Consorcis Catalunya
2022
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya 22,39
C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona 4,72
C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans 1,15
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 2,15
Centre de Visió per Computador 5,11
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 13,53
Consorci Administració Oberta de Catalunya 18,51
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 7,02
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) 6,29
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 2,87
Consorci Centre d'Estudis Demogràfics 2,53
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva 126,84
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) 17,55
Consorci de Castelldefels Agents de Salut 6,60
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 17,42
Consorci de Formació Professional d'Automoció 0,29
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) 18,27
Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya 0,02
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 1.528,28
Consorci de l'Habitatge de Barcelona 23,78
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 0,00
Consorci de l'Institut Ramon Llull 12,45
Consorci de l'Observatori del Paisatge 0,47
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 81,02
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 25,81
Consorci d'Educació de Barcelona 231,21
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 1,59
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf 19,86
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal 1,86
Consorci del Museu Memorial de l'Exili 0,50
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 0,40
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona 0,46
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 8,92
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida 7,07
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 23,48
Consorci Hospitalari de Vic 111,97
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques 1,53
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 37,59
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 409,30
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre 0,37
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 15,67
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 16,91
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí 0,61
Consorci Patronat de la Vall de Núria 0,07
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 60,95
Consorci per a la Normalització Lingüística 34,85
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa 0,39
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès 0,45
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 0,57
Consorci Port de Mataró 2,99
Consorci Port de Portbou 0,82
Consorci Sanitari de Barcelona 5,20
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf 131,31
Consorci Sanitari de l'Anoia 79,88
Consorci Sanitari de Terrassa 209,02
Consorci Sanitari del Maresme 156,99
Consorci Sanitari Integral 279,28
Consorci Sant Gregori, de Girona 6,15
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 45,98
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 337,26
CU Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell 0,20
Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 682,63
Institut Català d'Arqueologia Clàssica 2,42
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) 5,03
Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 2,00
Total 4.878,79
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 29 d'agost de 2022.

Estadística PRESGEN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

Pressupostos de la Generalitat: comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. Es presenten també els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

El subsector Generalitat correspon a l'Administració de la Generalitat. Està integrat pels diferents departaments, els òrgans superiors (Parlament, Sindicatura de Comptes, etc.) i els anomenats Fons no departamentals (pensions, deute, despeses de diversos departaments, etc.).

No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]