Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols

Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos. Per capítols Catalunya. 2022
Previsions inicials Previsions finals Drets liquidats
Ingressos (I + II + III) 48.863,27 50.479,62 49.842,60
1. Impostos directes 13.163,13 13.163,13 13.144,01
2. Impostos indirectes 11.738,23 11.738,23 12.037,50
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 443,08 464,42 636,22
4. Transferències corrents 7.621,20 8.307,19 8.749,16
5. Ingressos patrimonials 17,23 17,32 35,72
I. Operacions corrents (1 a 5) 32.982,87 33.690,29 34.602,61
6. Alienació d'inversions reals 16,42 17,75 8,05
7. Transferències de capital 1.067,79 1.522,13 1.594,85
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.084,21 1.539,87 1.602,90
Subtotal operacions no financeres (I + II) 34.067,07 35.230,16 36.205,51
8. Variació d'actius financers 1.127,30 1.186,92 219,25
9. Variació de passius financers 13.668,90 14.062,54 13.417,84
III. Operacions financeres (8 i 9) 14.796,20 15.249,46 13.637,09
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: Subsector Generalitat.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Capítols pressupostaris
Unitats que recullen conceptes econòmics determinats estructurats des del punt de vista dels ingressos i de les despeses.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost de despeses. Compres de béns i serveis
Despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament de les activitats d'un organisme públic que no impliquen increment de patrimoni.
Pressupost de despeses. Dotació per a amortitzacions
Pagaments efectuats per l'ens públic, per tal de cancel·lar deutes pendents de crèdits contractats.
Pressupost de despeses. Interessos
Càrregues financeres degudes a tot tipus d'obligacions assumides per l'organisme públic pertinent.
Pressupost de despeses. Inversions reals
Despeses fetes directament per un ens públic, destinades a la creació o adquisició de béns de capital (materials i immaterials), així com a l'adquisició de béns de capital o a l'adquisició de béns inventariables.
Pressupost de despeses. Remuneració de personal
Retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal per la feina feta. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social.
Pressupost de despeses. Transferències corrents
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost de despeses. Transferències de capital
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost de despeses. Variació de passius financers
Amortitzacions del deute emès per un organisme públic i devolucions de dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingresos. Variació de passius financers
Ingressos obtinguts per l'Estat i els seus organismes autònoms, procedents d'emissions de deute i préstecs, i de reintegraments de dipòsits i fiances.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost d'ingressos. Alienació d'inversions reals
Ingressos derivats de la venda de béns de capital propietat de l'organisme públic pertinent.
Pressupost d'ingressos. Impostos directes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la possessió de patrimoni i a l'obtenció de renda.
Pressupost d'ingressos. Impostos indirectes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la utilització del patrimoni i a la circulació de béns i serveis.
Pressupost d'ingressos. Ingressos patrimonials
Ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del dret privat.
Pressupost d'ingressos. Taxes i altres ingressos
Ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refereix al subjecte passiu, l'afecta o el beneficia de manera particular.
Pressupost d'ingressos. Transferències corrents
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost d'ingressos. Transferències de capital
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost d'ingressos. Variació d'actius financers
Ingressos derivats de l'alienació d'actius financers procedents de préstecs concedits i de reintegraments de dipòsits i fiances rebuts.
Pressupost liquidat
Document comptable que reflecteix l'execució del pressupost. Mostra els ingressos realment obtinguts i les despeses efectuades per l'entitat pública durant el seu període de vigència. El pressupost liquidat informa de les modificacions en les previsions inicials, els drets liquidats i les obligacions contretes, els ingressos rebuts i els pagaments efectuats. La diferència entre les obligacions i els drets contrets constitueix el dèficit o superàvit pressupostari.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

Pressupostos de la Generalitat: comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. Es presenten també els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

El subsector Generalitat correspon a l'Administració de la Generalitat. Està integrat pels diferents departaments, els òrgans superiors (Parlament, Sindicatura de Comptes, etc.) i els anomenats Fons no departamentals (pensions, deute, despeses de diversos departaments, etc.).

No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]