Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Ingressos 1.195,86 146,81 137,30 154,06 1.634,03
1. Impostos directes 140,30 13,41 8,20 14,03 175,93
2. Impostos indirectes 90,35 16,47 7,81 12,44 127,08
3. Taxes i altres ingressos 64,08 9,83 7,19 18,74 99,83
4. Transferències corrents 536,77 98,26 95,76 102,24 833,02
5. Ingressos patrimonials 2,63 0,05 0,10 0,62 3,39
Operacions corrents 834,12 138,02 119,05 148,06 1.239,25
6. Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
7. Transferències de capital 1,10 4,24 3,12 0,00 8,46
Operacions de capital 1,10 4,24 3,12 0,00 8,46
8. Variació d'actius financers 190,63 0,11 0,13 0,00 190,88
9. Variació de passius financers 170,00 4,44 15,00 6,00 195,44
Operacions financeres 360,63 4,55 15,13 6,00 386,32
Despeses 1.195,86 146,81 137,30 154,07 1.634,03
1. Remuneració del personal 306,51 33,96 34,10 64,02 438,58
2. Compra de béns i serveis 135,54 25,01 22,13 27,93 210,61
3. Interessos 2,09 0,19 0,58 0,68 3,55
4. Transferències corrents 208,18 47,20 37,61 18,63 311,62
5. Fons de contingència 5,00 6,18 2,14 4,08 17,41
Operacions corrents 657,32 112,53 96,56 115,34 981,76
6. Inversions reals 52,71 12,61 12,97 12,18 90,47
7. Transferències de capital 122,39 21,41 21,82 26,54 192,15
Operacions de capital 175,10 34,02 34,78 38,72 282,62
8. Variació d'actius financers 193,43 0,20 0,31 0,00 193,95
9. Variació de passius financers 170,00 0,06 5,65 0,00 175,71
Operacions financeres 363,43 0,26 5,96 0,00 369,65
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRELOC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Administració local
Part de l'Administració pública integrada per ens polítics menors de caràcter territorial.
Administració local
Part de l'Administració pública integrada per ens polítics menors de caràcter territorial.
Capítols pressupostaris
Unitats que recullen conceptes econòmics determinats estructurats des del punt de vista dels ingressos i de les despeses.
Diputació
Òrgan que governa i administra la província.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost consolidat
Pressupost de diverses entitats públiques una vegada compensades les seves transferències internes.
Pressupost de despeses. Compres de béns i serveis
Despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament de les activitats d'un organisme públic que no impliquen increment de patrimoni.
Pressupost de despeses. Dotació per a amortitzacions
Pagaments efectuats per l'ens públic, per tal de cancel·lar deutes pendents de crèdits contractats.
Pressupost de despeses. Interessos
Càrregues financeres degudes a tot tipus d'obligacions assumides per l'organisme públic pertinent.
Pressupost de despeses. Inversions reals
Despeses fetes directament per un ens públic, destinades a la creació o adquisició de béns de capital (materials i immaterials), així com a l'adquisició de béns de capital o a l'adquisició de béns inventariables.
Pressupost de despeses. Remuneració de personal
Retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal per la feina feta. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social.
Pressupost de despeses. Transferències corrents
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost de despeses. Transferències de capital
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost de despeses. Variació de passius financers
Amortitzacions del deute emès per un organisme públic i devolucions de dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingresos. Variació de passius financers
Ingressos obtinguts per l'Estat i els seus organismes autònoms, procedents d'emissions de deute i préstecs, i de reintegraments de dipòsits i fiances.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost d'ingressos. Alienació d'inversions reals
Ingressos derivats de la venda de béns de capital propietat de l'organisme públic pertinent.
Pressupost d'ingressos. Impostos directes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la possessió de patrimoni i a l'obtenció de renda.
Pressupost d'ingressos. Impostos indirectes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la utilització del patrimoni i a la circulació de béns i serveis.
Pressupost d'ingressos. Ingressos patrimonials
Ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del dret privat.
Pressupost d'ingressos. Taxes i altres ingressos
Ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refereix al subjecte passiu, l'afecta o el beneficia de manera particular.
Pressupost d'ingressos. Transferències corrents
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost d'ingressos. Transferències de capital
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost d'ingressos. Variació d'actius financers
Ingressos derivats de l'alienació d'actius financers procedents de préstecs concedits i de reintegraments de dipòsits i fiances rebuts.

Aspectes metodològics

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Les dades de la classificació per programes a partir de 2010 no són comparables amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".