Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos i despeses per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos. Per capítols Catalunya
Ingressos (I + II + III) 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 4. Transferències corrents 5. Ingressos patrimonials I. Operacions corrents (1 a 5) 6. Alienació d'inversions reals 7. Transferències de capital II. Operacions de capital (6 i 7) Subtotal operacions no financeres (I + II) 8. Variació d'actius financers 9. Variació de passius financers III. Operacions financeres (8 i 9)
2023 56.415,78 15.386,76 14.174,30 3.168,63 8.323,91 214,20 41.267,80 127,84 920,79 1.048,63 42.316,43 1.052,86 13.046,48 14.099,34
2022 53.554,22 13.163,13 11.738,23 2.866,86 8.459,85 157,19 36.385,25 283,45 1.137,77 1.421,22 37.806,48 1.709,02 14.038,72 15.747,74
2020 46.057,49 12.816,56 13.243,77 2.797,58 5.721,16 148,37 34.727,45 112,00 416,02 528,02 35.255,47 359,11 10.442,91 10.802,02
2017 38.061,51 9.630,15 10.912,22 2.804,69 6.382,15 233,89 29.963,10 88,19 107,94 196,13 30.159,23 757,50 7.144,78 7.902,28
2015 36.942,92 8.765,57 9.382,20 2.555,44 5.474,06 709,92 26.887,20 251,43 821,78 1.073,21 27.960,41 927,90 8.054,61 8.982,51
2014 36.132,73 7.696,56 8.703,05 2.545,63 5.015,18 1.695,81 25.656,23 992,45 44,07 1.036,52 26.692,75 721,77 8.718,22 9.439,99
2012 37.024,46 8.116,31 9.307,15 3.056,01 5.717,02 357,59 26.554,08 1.040,90 341,66 1.382,57 27.936,64 1.331,74 7.756,08 9.087,82
2011 39.354,00 8.358,53 8.567,36 3.098,98 4.431,61 301,65 24.758,13 436,46 988,53 1.425,00 26.183,13 1.019,28 12.151,59 13.170,87
2010 39.699,27 6.387,48 6.322,94 2.941,32 10.049,27 211,07 25.912,08 694,62 1.155,79 1.850,41 27.762,49 504,65 11.432,13 11.936,78
2009 36.985,13 8.931,33 8.261,03 2.987,07 8.176,63 339,70 28.695,77 711,23 1.156,76 1.867,99 30.563,76 529,71 5.891,66 6.421,37
2008 34.750,04 7.448,50 10.662,80 2.687,91 7.876,54 260,72 28.936,47 1.013,72 503,89 1.517,60 30.454,07 737,81 3.558,15 4.295,96
2007 32.218,55 6.338,62 10.917,64 2.519,97 7.039,41 204,78 27.020,42 265,13 482,30 747,43 27.767,85 539,73 3.910,97 4.450,70
2006 29.689,49 5.558,30 9.593,75 2.266,41 6.617,88 178,67 24.214,99 254,22 309,42 563,64 24.778,63 619,20 4.291,66 4.910,85
2005 26.501,14 4.917,56 8.550,96 2.077,90 5.562,90 108,08 21.217,40 249,05 297,17 546,21 21.763,62 505,20 4.232,32 4.737,52
2004 22.471,72 4.395,72 7.312,21 1.864,77 5.050,06 102,86 18.725,62 209,55 245,63 455,18 19.180,80 493,06 2.797,85 3.290,92
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per capítols Catalunya
Despeses (I + II + III) 1. Remuneracions del personal 2. Despeses corrents de béns i serveis 3. Despeses financeres 4. Transferències corrents 5. Fons de contingència I. Operacions corrents (1 a 5) 6. Inversions reals 7. Transferències de capital II. Operacions de capital (6 i 7) Subtotal operacions no financeres (I + II) 8. Variació d'actius financers 9. Variació de passius financers III. Operacions financeres (8 i 9)
2023 56.415,78 14.787,05 10.909,48 1.118,65 14.036,67 300,00 41.151,85 2.405,35 1.211,33 3.616,68 44.768,54 590,65 11.056,59 11.647,24
2022 53.554,22 13.371,20 9.715,56 982,26 13.203,31 300,00 37.572,33 2.570,77 1.380,37 3.951,14 41.523,47 645,89 11.384,86 12.030,75
2020 46.057,49 11.909,33 8.537,21 1.244,08 11.630,62 250,00 33.571,24 1.380,39 613,31 1.993,70 35.564,94 437,69 10.054,85 10.492,55
2017 38.061,51 9.929,24 8.297,63 993,72 10.227,39 330,00 29.777,99 1.058,09 521,47 1.579,57 31.357,55 496,38 6.207,58 6.703,96
2015 36.942,92 9.197,93 7.814,23 2.054,69 8.969,23 200,00 28.236,07 1.200,30 442,15 1.642,44 29.878,52 596,11 6.468,29 7.064,40
2014 36.132,73 8.693,46 7.487,34 2.397,54 8.654,28 45,00 27.277,62 1.072,54 458,06 1.530,60 28.808,22 498,76 6.825,75 7.324,51
2012 37.024,46 9.548,73 7.936,09 2.443,58 8.612,92 250,00 28.791,33 1.900,77 581,53 2.482,30 31.273,64 2.256,90 3.493,93 5.750,83
2011 39.354,00 9.649,67 8.316,37 1.869,64 9.221,61 39,00 29.096,30 2.230,96 740,64 2.971,60 32.067,90 1.861,55 5.424,55 7.286,11
2010 39.699,27 10.144,05 8.516,25 1.439,38 9.799,53 150,00 30.049,20 4.163,64 965,19 5.128,83 35.178,03 1.740,60 2.780,63 4.521,23
2009 36.985,13 9.474,33 8.038,21 1.221,06 9.731,08 110,00 28.574,67 4.581,52 912,91 5.494,42 34.069,09 1.270,00 1.646,03 2.916,03
2008 34.750,04 8.501,44 7.866,98 964,76 9.561,65 110,00 27.004,82 4.169,07 1.077,68 5.246,75 32.251,57 1.096,64 1.401,83 2.498,47
2007 32.218,55 7.773,77 7.154,64 809,72 9.063,90 95,00 24.897,03 3.675,02 810,50 4.485,52 29.382,55 1.052,26 1.783,74 2.836,00
2006 29.689,49 6.670,65 6.492,89 694,83 8.474,77 92,20 22.425,34 4.051,03 737,56 4.788,59 27.213,93 903,95 1.571,61 2.475,56
2005 26.501,14 5.707,11 5.901,48 616,44 7.455,61 4,63 19.685,27 3.766,81 716,39 4.483,20 24.168,47 1.070,42 1.262,25 2.332,67
2004 22.471,72 5.214,00 5.322,34 536,02 6.668,31 14,80 17.755,47 2.130,70 585,00 2.715,70 20.471,18 1.069,16 931,38 2.000,54
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Capítols pressupostaris
Unitats que recullen conceptes econòmics determinats estructurats des del punt de vista dels ingressos i de les despeses.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost de despeses. Compres de béns i serveis
Despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament de les activitats d'un organisme públic que no impliquen increment de patrimoni.
Pressupost de despeses. Dotació per a amortitzacions
Pagaments efectuats per l'ens públic, per tal de cancel·lar deutes pendents de crèdits contractats.
Pressupost de despeses. Interessos
Càrregues financeres degudes a tot tipus d'obligacions assumides per l'organisme públic pertinent.
Pressupost de despeses. Inversions reals
Despeses fetes directament per l'ens públic destinades a la creació o a l'adquisició de béns o de serveis de capital, i les destinades a l'adquisició de béns, de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament operatiu dels serveis, i les despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter amortitzable, és a dir, que contribueixin al manteniment de l'activitat de l'ens públic en exercicis futurs.
Pressupost de despeses. Remuneració de personal
Retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal per la feina feta. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social.
Pressupost de despeses. Transferències corrents
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost de despeses. Transferències de capital
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost de despeses. Variació de passius financers
Amortitzacions del deute emès per un organisme públic i devolucions de dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingresos. Variació de passius financers
Ingressos obtinguts per l'Estat i els seus organismes autònoms, procedents d'emissions de deute i préstecs, i de reintegraments de dipòsits i fiances.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost d'ingressos. Alienació d'inversions reals
Ingressos derivats de la venda de béns de capital propietat de l'organisme públic pertinent.
Pressupost d'ingressos. Impostos directes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la possessió de patrimoni i a l'obtenció de renda.
Pressupost d'ingressos. Impostos indirectes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la utilització del patrimoni i a la circulació de béns i serveis.
Pressupost d'ingressos. Ingressos patrimonials
Ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del dret privat.
Pressupost d'ingressos. Taxes i altres ingressos
Ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refereix al subjecte passiu, l'afecta o el beneficia de manera particular.
Pressupost d'ingressos. Transferències corrents
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost d'ingressos. Transferències de capital
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost d'ingressos. Variació d'actius financers
Ingressos derivats de l'alienació d'actius financers procedents de préstecs concedits i de reintegraments de dipòsits i fiances rebuts.

Aspectes metodològics

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Quant a l'Administració estatal, s'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP.

El capítol finalitza amb dades del personal de les administracions públiques catalanes que ofereix el Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]