Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees i polítiques de despesa

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees i polítiques de despesa Catalunya
2022 2020 2017 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 Funcionament de les institucions i administració general 2.448,39 1.807,55 1.677,54 1.434,58 1.304,71 2.219,40 1.792,36 2.226,58 2.200,98 2.317,74 2.301,24 2.036,18
11 Alta direcció de la Generalitat i el seu govern 128,48 120,44 103,09 99,14 96,43 117,44 104,95 118,55 113,73 108,98 105,16 99,08
12 Administració i serveis generals 2.314,16 1.682,39 1.562,45 1.330,15 1.197,67 2.089,89 1.663,61 2.059,98 2.068,20 2.194,22 2.192,92 1.934,58
13 Relacions institucionals i processos electorals 5,75 4,71 11,99 5,29 10,61 12,07 23,80 48,05 19,04 14,54 3,15 2,51
2 Serveis públics generals 2.589,80 2.409,47 2.167,04 2.014,13 1.917,83 2.002,03 2.080,56 2.297,11 2.145,00 2.010,67 1.716,47 1.465,54
21 Justícia 1.011,60 965,80 908,99 820,57 783,47 845,40 866,03 953,12 877,73 834,66 690,16 605,83
22 Seguretat i protecció civil 1.510,90 1.393,94 1.222,57 1.173,85 1.117,83 1.129,72 1.179,50 1.287,24 1.192,22 1.082,95 957,05 799,52
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament 67,30 49,73 35,48 19,72 16,53 26,91 35,03 56,75 75,04 93,06 69,26 60,19
3 Protecció i promoció social 4.037,83 3.258,58 2.754,30 2.435,88 2.328,19 2.719,02 2.680,98 2.943,66 2.318,53 2.039,24 1.861,72 1.708,75
31 Protecció social 3.110,25 2.291,58 1.960,60 1.823,49 1.786,47 1.995,91 1.988,47 2.110,52 1.607,02 1.497,20 1.361,29 1.221,46
32 Promoció social 49,79 48,63 69,54 61,33 61,18 78,69 78,48 100,65 131,07 125,32 103,53 94,19
33 Foment de l'ocupació 877,79 918,38 724,16 551,05 480,54 644,41 614,02 732,50 580,44 416,72 396,90 393,10
4 Producció de béns públics de caràcter social 19.681,58 17.235,39 15.247,13 14.287,15 13.780,47 15.098,59 16.319,23 17.453,45 16.763,33 16.141,10 14.938,68 13.722,47
41 Salut 10.715,09 9.762,62 8.876,53 8.464,14 8.305,02 8.861,93 9.550,67 9.903,51 9.415,96 9.096,21 8.592,01 7.944,22
42 Educació 7.738,35 6.698,05 5.684,12 5.234,81 4.850,10 5.471,65 5.837,75 6.310,49 6.028,26 5.770,35 5.317,27 4.998,26
43 Habitatge i altres actuacions urbanes 769,73 408,09 357,62 289,93 311,90 350,66 506,24 723,87 824,29 813,33 615,83 393,55
44 Cultura (1) 316,22 239,79 209,72 192,09 171,64 236,91 373,90 458,40 440,93 404,19 372,17 351,13
45 Llengua catalana 47,30 41,93 37,23 34,69 33,14 40,47 40,74 42,45 38,57 42,52 27,54 27,16
46 Consum 14,45 9,46 8,95 8,32 7,28 9,76 9,92 14,74 15,32 14,50 13,86 8,15
47 Esports (1) 80,45 75,45 72,96 63,17 101,39 127,22 : : : : : :
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 6.624,18 5.547,81 4.816,83 4.897,95 4.278,45 5.035,74 4.846,12 6.699,67 6.728,18 5.909,48 5.030,54 5.294,47
51 Cicle de l'aigua 698,26 644,78 486,96 439,98 467,34 732,11 703,07 1.266,98 1.175,35 1.018,19 805,06 603,87
52 Transport 2.999,30 2.890,22 2.659,46 2.882,55 2.286,16 2.468,49 2.335,32 3.154,64 3.259,02 2.875,31 2.323,58 2.862,91
53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions 1.256,36 880,72 733,03 729,32 694,20 702,35 700,68 829,65 857,16 830,42 829,41 846,37
54 Urbanisme i ordenació del territori 227,40 86,12 100,02 102,54 99,71 114,32 114,66 141,02 226,64 210,37 198,27 220,24
55 Actuacions ambientals 488,54 317,84 245,73 171,46 185,50 187,72 247,53 349,59 344,09 325,06 334,83 317,00
56 Infraestructures agràries i rurals 83,51 53,85 48,79 51,47 47,36 263,31 220,00 277,22 286,60 220,41 204,77 206,01
57 Recerca, desenvolupament i innovació 827,20 632,93 503,80 484,66 463,09 521,50 477,95 621,88 512,17 373,59 279,80 194,71
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 43,62 41,35 39,05 35,98 35,09 45,95 46,91 58,70 67,14 56,13 54,82 43,36
6 Foment i regulació de sectors productius 1.470,49 1.284,37 1.629,16 1.337,94 1.340,64 3.127,57 2.708,37 2.324,90 1.890,61 1.791,00 1.688,66 1.448,41
61 Agricultura, ramaderia i pesca 476,63 466,16 400,00 108,20 109,45 155,92 153,37 184,84 179,88 181,21 103,97 79,23
62 Indústria 50,42 50,34 52,02 37,56 38,03 113,43 152,70 165,97 123,13 104,48 63,11 42,19
63 Energia i mines 129,25 9,76 8,90 8,26 6,92 21,87 60,03 41,33 42,11 28,85 26,15 27,78
64 Comerç 103,87 99,86 58,72 30,84 50,21 69,82 121,36 79,53 70,17 105,89 121,05 79,22
65 Turisme i oci 165,15 158,29 129,25 116,36 75,47 56,50 66,87 91,29 85,76 64,92 61,01 58,86
66 Desenvolupament empresarial 43,24 49,30 62,43 61,43 62,43 80,58 32,99 16,96 25,32 27,13 10,52 10,12
67 Sector financer 500,12 449,06 916,40 973,85 996,80 2.627,84 2.119,27 1.743,00 1.362,96 1.277,20 1.301,42 1.149,65
68 Defensa de la competència 1,80 1,61 1,44 1,44 1,33 1,59 1,77 1,97 1,29 1,32 1,42 1,36
7 Suport financer als ens locals 4.351,40 3.724,66 3.443,37 3.330,52 3.261,08 2.897,69 2.911,88 2.689,16 3.214,32 3.174,62 2.956,84 2.798,51
71 Suport financer als ens locals 4.351,40 3.724,66 3.443,37 3.330,52 3.261,08 2.897,69 2.911,88 2.689,16 3.214,32 3.174,62 2.956,84 2.798,51
8 Fons de contingència 300,00 250,00 330,00 200,00 45,00 250,00 39,00 150,00 110,00 110,00 95,00 92,20
81 Fons de contingència 300,00 250,00 330,00 200,00 45,00 250,00 39,00 150,00 110,00 110,00 95,00 92,20
9 Deute públic 12.050,54 10.539,66 5.996,14 7.004,76 7.876,38 3.674,43 5.975,51 2.914,73 1.614,18 1.256,19 1.629,40 1.122,95
91 Amortització i despeses financeres del deute públic 12.050,54 10.539,66 5.996,14 7.004,76 7.876,38 3.674,43 5.975,51 2.914,73 1.614,18 1.256,19 1.629,40 1.122,95
Total 53.554,22 46.057,49 38.061,51 36.942,92 36.132,73 37.024,46 39.354,00 39.699,27 36.985,13 34.750,04 32.218,55 29.689,49
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- (1) Fins a l'exercici 2011, la despesa d'esports estava inclosa a la política 44 Cultura i esports.
- No es va aprovar les Lleis de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 29 d'agost de 2022.

Estadística PRESGEN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]