Saltar al contingut principal

Edificis amb habitatges. Per nombre d'immobles. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis amb habitatges. Per nombre d'immobles. Comarques, àmbits i províncies 2011
Nombre d'immobles
1 2 3 4 5 - 9 10 - 19 20 i més Total
Alt Camp 13.570 740 241 146 391 279 88 15.455
Alt Empordà 38.692 4.364 1.743 1.170 2.320 1.376 701 50.366
Alt Penedès 21.702 2.033 724 413 1.127 733 278 27.010
Alt Urgell 5.612 536 243 167 345 212 36 7.151
Alta Ribagorça 785 92 38 44 162 124 16 1.261
Anoia 24.208 2.986 1.145 816 1.385 791 240 31.571
Bages 28.766 3.506 1.739 1.112 2.758 1.477 382 39.740
Baix Camp 26.606 2.948 1.281 1.080 1.867 1.890 1.235 36.907
Baix Ebre 19.475 2.266 712 410 863 532 213 24.471
Baix Empordà 38.664 3.413 1.520 1.141 2.709 1.302 556 49.305
Baix Llobregat 60.478 7.341 2.914 1.953 7.109 7.270 3.994 91.059
Baix Penedès 26.705 2.387 813 561 1.853 1.165 743 34.227
Barcelonès 24.142 7.561 4.752 4.459 17.386 25.507 18.043 101.850
Berguedà 7.715 1.456 792 523 974 357 38 11.855
Cerdanya 6.737 677 403 343 808 260 70 9.298
Conca de Barberà 8.694 733 245 116 211 62 9 10.070
Garraf 19.961 1.792 1.078 945 2.736 1.649 404 28.565
Garrigues 8.143 992 211 86 92 41 15 9.580
Garrotxa 12.739 1.603 572 364 676 261 44 16.259
Gironès 21.510 1.912 641 575 1.953 1.742 811 29.144
Maresme 56.232 6.939 2.903 1.854 4.630 3.559 1.735 77.852
Montsià 16.222 2.904 799 342 625 472 193 21.557
Noguera 10.982 1.354 352 194 371 311 60 13.624
Osona 28.745 3.931 1.326 873 1.952 977 225 38.029
Pallars Jussà 4.250 419 192 134 367 153 16 5.531
Pallars Sobirà 2.627 236 130 71 166 149 32 3.411
Pla d'Urgell 8.837 807 179 80 274 190 37 10.404
Pla de l'Estany 6.809 508 222 245 393 124 27 8.328
Priorat 5.452 456 157 58 69 23 6 6.221
Ribera d'Ebre 7.740 861 270 117 196 111 12 9.307
Ripollès 5.588 834 467 394 883 321 37 8.524
Segarra 6.058 521 205 198 273 101 25 7.381
Segrià 22.619 3.108 874 638 2.031 2.117 989 32.376
Selva 36.989 2.349 1.175 703 1.854 1.193 606 44.869
Solsonès 3.394 357 153 119 240 114 32 4.409
Tarragonès 25.407 2.575 1.035 875 2.561 2.128 2.045 36.626
Terra Alta 5.350 554 121 35 52 14 1 6.127
Urgell 8.995 1.071 358 173 419 256 74 11.346
Val d'Aran 2.788 337 134 108 234 131 56 3.788
Vallès Occidental 88.776 11.456 3.690 2.363 7.383 7.155 3.857 124.680
Vallès Oriental 61.675 5.680 1.892 1.228 3.406 2.607 1.299 77.787
Catalunya 830.439 96.595 38.441 27.226 76.104 69.236 39.280 1.177.321
Metropolità 291.303 38.977 16.151 11.857 39.914 46.098 28.928 473.228
Comarques Gironines 160.991 14.983 6.340 4.592 10.788 6.319 2.782 206.795
Camp de Tarragona 79.729 7.452 2.959 2.275 5.099 4.382 3.383 105.279
Terres de l'Ebre 48.787 6.585 1.902 904 1.736 1.129 419 61.462
Ponent 65.634 7.853 2.179 1.369 3.460 3.016 1.200 84.711
Comarques Centrals 68.620 9.250 4.010 2.627 5.924 2.925 677 94.033
Alt Pirineu i Aran 22.799 2.297 1.140 867 2.082 1.029 226 30.440
Penedès 92.576 9.198 3.760 2.735 7.101 4.338 1.665 121.373
Barcelona 422.336 54.587 22.921 16.528 50.831 52.075 30.495 649.773
Girona 165.143 15.473 6.679 4.884 11.501 6.566 2.851 213.097
Lleida 87.739 10.111 3.167 2.074 5.084 3.919 1.389 113.483
Tarragona 155.221 16.424 5.674 3.740 8.688 6.676 4.545 200.968
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Habitatge (Cens d'edificis 2011)
Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".