Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total 3.896,1 24,0
Per agent contractant
Administració central 1.312,6 176,2
Generalitat 1.232,5 40,9
Administració local 1.351,0 -24,6
Per tipus d'obra
Edificació 1.579,9 -1,8
Obra civil 2.316,2 51,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 16 de gener de 2024.

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).