Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres. Per agent contractant i tipus d'obra

Licitació oficial d'obres. Per tipus d'obra Catalunya
Per agent contractant Estat Generalitat Administració local Per tipus d'obra Edificació Obra civil
2022 (p) 3.256,0 494,7 907,5 1.853,8 3.256,0 1.661,4 1.594,6
2021 2.869,7 646,6 806,3 1.416,7 2.869,7 1.164,9 1.704,8
2020 1.376,2 275,4 417,8 683,0 1.376,2 572,6 803,6
2019 1.713,6 403,9 456,2 853,6 1.713,6 852,4 861,2
2018 1.985,3 350,9 371,1 1.263,3 1.985,3 880,3 1.105,0
2017 1.468,0 178,5 430,3 859,2 1.468,0 616,5 851,6
2016 1.049,4 334,8 243,7 471,0 1.049,4 432,2 617,2
2015 1.209,2 227,8 365,3 616,1 1.209,2 485,5 723,7
2014 1.744,0 571,0 382,4 790,6 1.744,0 476,9 1.267,0
2013 1.084,7 356,3 163,4 565,0 1.084,7 402,4 682,3
2012 784,9 203,7 221,6 359,5 784,9 434,5 350,4
2011 1.371,7 300,0 185,2 886,5 1.371,7 779,6 592,1
2010 5.035,8 1.437,1 1.922,2 1.676,5 5.035,8 2.305,3 2.730,5
2009 4.832,3 976,9 1.395,3 2.460,1 4.832,3 2.332,7 2.499,6
2008 8.618,4 2.060,6 4.563,4 1.994,4 8.618,4 2.459,5 6.158,9
2007 7.156,8 2.618,0 2.846,2 1.692,6 7.156,8 2.250,9 4.905,9
2006 6.885,8 1.488,3 2.934,7 2.462,8 6.885,8 2.543,1 4.342,7
2005 4.517,1 1.189,0 1.689,2 1.638,9 4.517,1 1.777,0 2.740,0
2004 3.118,2 1.034,6 1.134,8 948,8 3.118,2 1.064,7 2.053,5
2003 5.667,7 1.584,6 3.305,6 777,4 5.667,7 1.691,1 3.976,6
2002 5.016,9 1.189,0 2.360,4 1.467,5 5.016,9 1.070,9 3.946,0
2001 3.858,7 1.083,7 1.524,3 1.250,7 3.858,7 1.034,1 2.824,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Nota: (p) Dades provisionals.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

Estadística LOCP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Licitació oficial d'obres
Demandes d'obres d'edificació o d'obra civil contractades per l'Administració pública (estatal, autonòmica o local) i publicades en els butlletins oficials corresponents. Es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores.

Aspectes metodològics

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (de sortida) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions (pliques) que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement. D'acord amb l'art. 76 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, no es computa l'IVA en l'import de la licitació.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".