Saltar al contingut principal
Índex de costos de construir. Per tipus d'obra Catalunya
Edificació Obra civil ICC Catalunya
2015 175,5 193,1 180,0
2014 181,3 207,9 188,0
2013 183,4 211,3 190,5
2012 184,2 213,6 191,7
2011 182,6 207,6 189,0
2010 181,5 197,0 185,4
2009 182,5 188,2 184,0
2008 193,3 199,5 194,9
2007 182,8 182,6 182,8
2006 173,4 174,6 173,8
2005 164,4 163,6 164,3
2004 156,9 152,9 155,9
2003 146,9 143,3 146,0
2002 143,0 139,1 142,0
2001 141,4 135,4 139,9
Unitats: Índex (base 1994=100).
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Nota: Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

Darrera actualització: 14 de març de 2016.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de costos de la construcció
Mesura l'evolució mensual de l'activitat constructora desglossada en edificació i obra civil. Les dades s'obtenen per mitjà d'una enquesta adreçada a les empreses del sector.

Aspectes metodològics

L'índex de costos de la construcció és un indicador elaborat mitjançant una enquesta a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució del cost de construir un edifici, del cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un tipus o altre, que s'anomena "cost total de construir" ja que incorpora ambdues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya atès que s'utilitzen diferents fonts per l'elaboració de l'índex. En ambdós casos, l'índex té com a base el mes de desembre de 1994.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".