Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Total. Comarques i Aran, i províncies Catalunya
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Curs 2019/20 45.739 83.068 42.611 7.940 8.989 6.855 2.279 198.727
Curs 2018/19 42.230 74.970 38.373 7.858 9.080 6.360 1.949 181.936
Curs 2017/18 40.797 67.529 36.204 7.797 8.921 6.124 1.721 170.141
Font:
Curs 2017/18-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Sector públic. Comarques i Aran, i províncies Catalunya
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Curs 2019/20 35.933 68.189 32.533 6.451 7.425 5.050 1.617 157.875
Curs 2018/19 33.628 62.197 29.330 6.420 7.577 4.739 1.445 145.925
Curs 2017/18 33.096 56.389 28.008 6.472 7.498 4.572 1.253 137.837
Font:
Curs 2017/18-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Sector privat. Comarques i Aran, i províncies Catalunya
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Curs 2019/20 9.806 14.879 10.078 1.489 1.564 1.805 662 40.852
Curs 2018/19 8.604 12.773 9.043 1.438 1.503 1.621 504 36.013
Curs 2017/18 7.701 11.140 8.196 1.325 1.423 1.552 468 32.304
Font:
Curs 2017/18-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació especial
Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.
Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".