Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, i províncies Catalunya
Unió Europea Resta Europa Magrib Resta Àfrica Amèrica del Nord Amèrica Central i del Sud Àsia i Oceania Total
Curs 2019/20 31.919 11.097 62.812 12.909 1.019 47.993 29.732 198.727
Curs 2018/19 30.332 10.130 58.368 12.115 1.435 40.886 27.554 181.936
Curs 2017/18 28.957 9.428 55.042 11.454 786 37.956 25.470 170.141
Curs 2016/17 27.289 8.738 52.183 10.795 734 35.184 23.603 159.509
Curs 2015/16 26.382 8.357 54.785 10.966 643 36.260 22.729 161.500
Font:
Curs 2015/16-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.

Els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de música, arts aplicades i disseny, dansa, idiomes, art dramàtic i restauració i conservació de béns culturals, també estan en procés d'adaptació als nous dissenys curriculars regulats pel desplegament de la LOGSE.

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".