Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Professors. Per categories i universitats

Ensenyament universitari. Professors. Per categories i universitats Catalunya. Curs 2021/2022
Catedràtics Professors titulars
Universitat Escola universitària Contractat Universitat Escola universitària Associats Altres Total
Professors 1.341 57 305 2.378 214 11.858 5.623 21.776
Sistema universitari públic 1.341 57 305 2.378 214 10.509 3.536 18.340
Universitat de Barcelona 475 8 105 692 70 3.252 1.258 5.860
Universitat Autònoma de Barcelona 294 4 41 583 17 2.224 602 3.765
Universitat Politècnica de Catalunya 211 34 50 492 68 1.439 724 3.018
Universitat Pompeu Fabra 86 0 36 95 2 633 197 1.049
Universitat de Girona 78 2 17 203 12 864 261 1.437
Universitat de Lleida 87 7 36 125 17 738 224 1.234
Universitat Rovira i Virgili 110 2 20 188 28 1.359 270 1.977
Sistema universitari privat 0 0 0 0 0 1.323 1.769 3.092
Universitat Ramon Llull 0 0 0 0 0 973 574 1.547
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 0 0 0 0 0 150 655 805
Universitat Internacional de Catalunya 0 0 0 0 0 200 265 465
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 0 0 0 0 275 275
Universitat Oberta de Catalunya 0 0 0 0 0 26 318 344
Font: Departament de Recerca i Universitats. Secretaria d'Universitats i Recerca.
Notes:
- Professorat de centres propis. Dades a 1 de gener. Personal en servei actiu; no inclou els prejubilats ni els conferenciants.
- Els professors de la UOC i de les universitats privades no formen part dels cossos estatals.
- Altres professors inclou: Agregats, lectors, col·laboradors permanents, visitants, emèrits, ajudants, adjunts, contractats doctor, investigadors principals i altres.

Darrera actualització: 11 de juliol de 2023.

EU

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament universitari (EU).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les dades de mobilitat del sistema universitari de Catalunya les conformen tots els estudiants que participen en accions de mobilitat, ja sigui per mitjà de programes internacionals o convenis bilaterals de les diferents universitats, i tant els estudiants que venen com els que marxen.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".