Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en graus oficials. Per sexe i universitats Catalunya. Curs 2021/2022
Homes Dones Total
Alumnes matriculats 100.846 127.871 228.717
Sistema universitari públic 66.683 83.823 150.506
Universitat de Barcelona 15.719 27.520 43.239
Universitat Autònoma de Barcelona 12.577 19.849 32.426
Universitat Politècnica de Catalunya 16.575 6.732 23.307
Universitat Pompeu Fabra 6.621 9.101 15.722
Universitat de Girona 5.768 7.770 13.538
Universitat de Lleida 3.934 5.210 9.144
Universitat Rovira i Virgili 5.489 7.641 13.130
Sistema universitari privat 11.980 17.320 29.300
Universitat Ramon Llull 6.353 7.097 13.450
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 3.459 6.226 9.685
Universitat Internacional de Catalunya 1.448 2.875 4.323
Universitat Abat Oliba CEU 720 1.122 1.842
Universitat Oberta de Catalunya 22.183 26.728 48.911
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 20 de juny de 2023.

EU

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament universitari (EU).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les dades de mobilitat del sistema universitari de Catalunya les conformen tots els estudiants que participen en accions de mobilitat, ja sigui per mitjà de programes internacionals o convenis bilaterals de les diferents universitats, i tant els estudiants que venen com els que marxen.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".