Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats a cursos de doctorat d'estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Tercer cicle. Alumnes matriculats a suficiència investigadora. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. Curs 2012/2013
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Total 8 1 154 67 0 230
Sistema universitari públic 8 1 154 67 0 230
Universitat de Barcelona 0 0 0 0 0 0
Universitat Autònoma de Barcelona 7 1 154 62 0 224
Universitat Politècnica de Catalunya 0 0 0 0 0 0
Universitat Pompeu Fabra 1 0 0 4 0 5
Universitat de Girona 0 0 0 0 0 0
Universitat de Lleida 0 0 0 1 0 1
Universitat Rovira i Virgili 0 0 0 0 0 0
Sistema universitari privat 0 0 0 0 0 0
Universitat Ramon Llull 0 0 0 0 0 0
Universitat de Vic 0 0 0 0 0 0
Universitat Internacional de Catalunya 0 0 0 0 0 0
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 0 0 0 0
Universitat Oberta de Catalunya 0 0 0 0 0 0
Font: Departament d'Economia i Coneixement. Secretaria d'Universitats i Recerca.

Darrera actualització: 3 de juliol de 2014.

EU

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament universitari (EU).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.
Estudis universitaris de tercer cicle
Estudis la superació dels quals dóna dret a l'obtenció del títol de doctor amb la prèvia redacció i aprovació d'una tesi. Si són homologats reben el nom de programes de doctorat. També poden ser propis (no reglats) com els màsters, diplomes de postgrau i cursos d'especialització universitària.

Aspectes metodològics

S'ha utilitzat la informació proporcionada pel Departament d'Economia i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Estructura dels estudis universitaris

En el marc de l'espai europeu d'educació superior, l'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles conduents a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

Estudis de grau

Són els primers estudis que es realitzen en accedir a la universitat. La finalitat d'aquests estudis és l'obtenció d'una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. Els plans d'estudis tenen una durada de 240 crèdits i contenen una formació teòrica i pràctica, distribuïda en les matèries següents: formació bàsica, matèries obligatòries, matèries optatives, pràctiques externes i treball final de grau.

Els estudis universitaris de grau estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

Estudis de màster universitari

S'inicien després d'haver finalitzat els estudis de grau. Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació de tasques de recerca.

Els plans d'estudis tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits i contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiantat ha d'adquirir, distribuïda de la manera següent: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i treball de fi de màster universitari.

Els estudis de màster universitari estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

Estudis de doctorat

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i de la doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

La durada dels doctorats serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió del doctorand o de la doctoranda fins a la presentació de la tesi, i de cinc anys si es realitza a temps parcial.

Per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió de títols oficials espanyols de grau, o un títol equivalent, i de màster universitari, tot i que cada universitat podrà incloure com a criteris d'admissió complements de formació específics.

Estructura dels estudis anteriors a l'EEES

Els estudis universitaris oficials anteriors a l'espai europeu d'educació superior s'estructuren, també, en cicles. D'acord amb la legislació vigent, aquests estudis quedaran definitivament extingits el 30 de setembre del 2015.

Estudis de primer cicle

Títol al qual donen accés: diplomat/ada, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a. Càrrega lectiva global: mínim de 180 crèdits, repartits en 3 anys acadèmics. Actualment no s'ofereixen places de nou ingrés per a aquests estudis.

Estudis de primer i segon cicle

Títol al qual donen accés: llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. Càrrega lectiva global: mínim de 300 crèdits, repartits en 4 o 5 anys acadèmics. Actualment només s'ofereixen places de nou ingrés als segons cicles d'aquests estudis.

Estudis de segon cicle

Accés: per mitjà d'un primer cicle universitari, o bé si es té el títol de diplomat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a o mestre/a. La mateixa universitat regula l'accés a aquestes titulacions de segon cicle. Títol al qual donen accés: llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. Càrrega lectiva global: mínim de 120 crèdits, amb una durada de 2 anys acadèmics.

Estudis de tercer cicle

Són els anomenats programes de doctorat i són un requisit necessari per poder accedir al títol oficial de doctor/a. Accés: cal tenir el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. La Comissió de Doctorat de cada universitat és l'òrgan competent que regula l'admissió als estudis de doctorat.

Càrrega lectiva global: mínim de 32 crèdits.

La suficiència investigadora correspon als doctorats anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior, que ja no s'ofereixen. En conseqüència, hi ha universitats que ja no tenen alumnes.

Així mateix, cal tenir en compte que falta comptar els alumnes que fan la postsuficiència investigadora perquè aquests alumnes no estan obligats a matricular-se i les universitats no els recullen.

Les dades són provisionals.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".