Saltar al contingut principal

Tesis doctorals llegides. Per universitats

Tesis doctorals llegides. Per universitats Catalunya
Sistema universitari públic Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Pompeu Fabra Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Sistema universitari privat Universitat Ramon Llull Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya Universitat Internacional de Catalunya Universitat Abat Oliba CEU Universitat Oberta de Catalunya Total
Curs 2021/22 2.295 672 743 269 232 119 76 184 116 49 41 21 5 29 2.440
Curs 2020/21 2.413 770 831 231 210 102 110 159 120 61 22 28 9 16 2.549
Curs 2019/20 2.191 643 640 355 218 100 73 162 89 52 19 15 3 18 2.298
Curs 2018/19 2.161 621 685 323 191 112 72 157 68 40 10 16 2 13 2.242
Curs 2017/18 2.062 462 707 299 225 110 59 200 67 33 24 10 0 15 2.144
Curs 2016/17 2.985 1.183 833 355 224 86 117 187 230 77 22 88 43 12 3.227
Curs 2015/16 3.503 1.158 1.072 528 269 121 112 243 223 148 14 51 10 15 3.741
Curs 2014/15 2.344 742 734 335 178 129 48 178 44 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14 23 7 15 2.403
Curs 2013/14 2.230 741 618 337 180 101 74 179 24 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 9 8 5 2.259
Curs 2012/13 2.109 681 651 319 153 87 59 159 29 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 19 2 7 2.145
Curs 2011/12 1.877 571 557 352 100 77 76 144 29 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3 20 6 6 1.912
Curs 2010/11 1.768 583 530 252 141 68 47 147 19 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 14 3 10 1.797
Curs 2009/10 1.631 512 494 282 100 46 43 154 25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3 18 4 7 1.663
Curs 2008/09 1.544 546 458 264 87 51 44 94 21 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 17 3 11 1.576
Curs 2007/08 1.538 531 383 384 79 37 41 83 20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 11 7 7 1.565
Curs 2006/07 1.320 509 389 225 59 41 29 68 14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 10 3 2 1.336
Curs 2005/06 1.392 562 370 221 49 78 42 70 9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 6 2 1 1.402
Curs 2004/05 1.183 469 315 197 55 48 37 62 11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 11 0 1 1.195
Curs 2003/04 1.163 476 321 167 52 45 27 75 12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 7 5 1 1.176
Curs 2002/03 1.143 474 314 178 37 37 26 77 5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 5 0 0 1.148
Curs 2001/02 1.132 484 308 190 37 26 33 54 2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 2 0 1 1.135
Curs 2000/01 1.087 480 293 149 35 37 38 55 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 1 0 0 1.088
Font:
Curs 2000/01-Curs 2016/17: Departament d'Empresa i Coneixement. Secretaria d'Universitats i Recerca.
Curs 2017/18-Curs 2021/22: Departament d'Empresa i Coneixement. Secretaria d'Universitats i Recerca.
Curs 2017/18-Curs 2021/22: Departament de Recerca i Universitats. Secretaria d'Universitats i Recerca.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 4 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estudis universitaris de tercer cicle
Estudis la superació dels quals dóna dret a l'obtenció del títol de doctor amb la prèvia redacció i aprovació d'una tesi. Si són homologats reben el nom de programes de doctorat. També poden ser propis (no reglats) com els màsters, diplomes de postgrau i cursos d'especialització universitària.
Tesi doctoral
La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat per la persona candidata en qualsevol camp del coneixement. La tesi ha de capacitar la persona doctorand per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

Aspectes metodològics

S'ha utilitzat la informació proporcionada pel Departament d'Economia i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Estructura dels estudis universitaris

En el marc de l'espai europeu d'educació superior, l'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles conduents a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

Estudis de grau

Són els primers estudis que es realitzen en accedir a la universitat. La finalitat d'aquests estudis és l'obtenció d'una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. Els plans d'estudis tenen una durada de 240 crèdits i contenen una formació teòrica i pràctica, distribuïda en les matèries següents: formació bàsica, matèries obligatòries, matèries optatives, pràctiques externes i treball final de grau.

Els estudis universitaris de grau estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

Estudis de màster universitari

S'inicien després d'haver finalitzat els estudis de grau. Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació de tasques de recerca.

Els plans d'estudis tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits i contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiantat ha d'adquirir, distribuïda de la manera següent: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i treball de fi de màster universitari.

Els estudis de màster universitari estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

Estudis de doctorat

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i de la doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

La durada dels doctorats serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió del doctorand o de la doctoranda fins a la presentació de la tesi, i de cinc anys si es realitza a temps parcial.

Per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió de títols oficials espanyols de grau, o un títol equivalent, i de màster universitari, tot i que cada universitat podrà incloure com a criteris d'admissió complements de formació específics.

Estructura dels estudis anteriors a l'EEES

Els estudis universitaris oficials anteriors a l'espai europeu d'educació superior s'estructuren, també, en cicles. D'acord amb la legislació vigent, aquests estudis quedaran definitivament extingits el 30 de setembre del 2015.

Estudis de primer cicle

Títol al qual donen accés: diplomat/ada, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a. Càrrega lectiva global: mínim de 180 crèdits, repartits en 3 anys acadèmics. Actualment no s'ofereixen places de nou ingrés per a aquests estudis.

Estudis de primer i segon cicle

Títol al qual donen accés: llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. Càrrega lectiva global: mínim de 300 crèdits, repartits en 4 o 5 anys acadèmics. Actualment només s'ofereixen places de nou ingrés als segons cicles d'aquests estudis.

Estudis de segon cicle

Accés: per mitjà d'un primer cicle universitari, o bé si es té el títol de diplomat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a o mestre/a. La mateixa universitat regula l'accés a aquestes titulacions de segon cicle. Títol al qual donen accés: llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. Càrrega lectiva global: mínim de 120 crèdits, amb una durada de 2 anys acadèmics.

Estudis de tercer cicle

Són els anomenats programes de doctorat i són un requisit necessari per poder accedir al títol oficial de doctor/a. Accés: cal tenir el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a. La Comissió de Doctorat de cada universitat és l'òrgan competent que regula l'admissió als estudis de doctorat.

Càrrega lectiva global: mínim de 32 crèdits.

La suficiència investigadora correspon als doctorats anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior, que ja no s'ofereixen. En conseqüència, hi ha universitats que ja no tenen alumnes.

Així mateix, cal tenir en compte que falta comptar els alumnes que fan la postsuficiència investigadora perquè aquests alumnes no estan obligats a matricular-se i les universitats no els recullen.

Les dades són provisionals.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".