Saltar al contingut principal

Producció editorial. Títols editats. Per tipus. Províncies

Producció editorial. Títols editats. Per tipus. Províncies 2019
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Títols 17.200 928 404 511 19.043 64.154 29,7
Llibres 14.057 747 355 428 15.587 52.930 29,4
Fullets 3.143 181 49 83 3.456 11.224 30,8
Font: INE.
Nota: A partir de 2015, es considera comunitat autònoma d'edició la comunitat autònoma on hi ha la seu central de l'editorial.

Darrera actualització: 16 de febrer de 2022.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'estadística de producció editorial que elabora l'INE inclou les publicacions no periòdiques editades a l'Estat espanyol i posades a disposició del públic, llevat de les publicacions següents:

  • les editades amb fins publicitaris, catàlegs, fullets, etc.
  • les publicacions de caràcter efímer: horaris, tarifes, programes d'espectacles, estatuts, etc.
  • les obres musicals (partitures) i la producció cartogràfica en general, llevat dels atles.

Les unitats d'anàlisi són els llibres i fullets.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, s'introdueix un canvi d'adaptació del món de les publicacions, que es basa en el nou paper que s'atribueix a l'editor. La presència de l'editor com a subjecte dipositant principal (i no de l'impressor com abans de l'esmentada llei). Això implica una modificació en l'àmbit de l'estadística, que es dirigeix exclusivament a publicacions editades a Espanya independentment d'on hagin estat impreses (en edicions anteriors la investigació se centrava en el conjunt de les publicacions impreses a Espanya, encara que procedissin d'editorials foranes).

El 2012, a causa de l'adaptació als canvis metodològics de l'estadística, no s'inclou informació sobre reimpressions, exemplars impresos i, en conseqüència, tiratge mitjà.

La variable "Altres" inclou els títols editats en dos o més idiomes/dialectes de l'Estat espanyol, així com en d'altres idiomes estrangers.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".