Saltar al contingut principal

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies 2023
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 18.304 1.526 719 711 21.260
Llibres 15.348 1.187 388 441 17.364
Llibres de text 1.241 0 0 0 1.241
Llibres facsímils/de bibliòfil 12 0 0 0 12
Fullets 1.155 201 120 215 1.691
Fulls solts 440 135 211 54 840
Guions de cinema 0 0 0 0 0
Partitures musicals 108 3 0 1 112
CD-ROM 0 0 0 0 0
Altres suports 0 0 0 0 0
Publicacions periòdiques 11.556 2.548 2.265 1.460 17.829
Diaris núm. 1 7 0 0 0 7
Revistes núm. 1 114 8 2 4 128
Butlletins oficials núm. 1 2 0 0 0 2
Memòries núm. 1 24 0 1 0 25
Anuaris núm. 1 18 0 0 0 18
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 11.391 2.540 2.262 1.456 17.649
Documents gràfics 510 275 132 125 1.042
Cartells 316 165 122 92 695
Làmines 2 1 0 0 3
Mapes i plànols 80 6 4 10 100
Postals 4 0 0 1 5
Targetes i nadales 42 2 2 5 51
Altres 66 101 4 17 188
Documents audiovisuals 1.230 50 76 8 1.364
Discos de vinil (LP i altres) 221 18 63 2 304
Discos compactes àudio (CD) 753 30 13 3 799
DVD 97 0 0 2 99
Blue-Ray/HD 142 0 0 0 142
Pel·lícules 0 0 0 0 0
Multimèdies 0 0 0 0 0
Altres 17 2 0 1 20
Total 31.600 4.399 3.192 2.304 41.495
Font: Biblioteca de Catalunya.

Darrera actualització: 5 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Dipòsit Legal
Oficina receptora de la producció editorial i audiovisual. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la producció editada en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés. Els exemplars que es lliuren a les oficines del Dipòsit Legal de Catalunya es posen a consulta dels usuaris en tres centres: la Biblioteca de Catalunya; les biblioteques públiques provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i la Biblioteca Nacional d'Espanya.

Aspectes metodològics

Es publiquen dades sobre producció editorial procedents de diverses fonts (INE), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de l'Agència espanyola de l'ISBN, i Biblioteca de Catalunya, amb les dades del dipòsit legal). La divergència de les xifres és deguda al fet que cada font es refereix a fases diferents del procés d'edició. Així doncs, mentre que el registre d'ISBN és previ a l'edició i n'és titular l'editor, el dipòsit legal coincideix amb la impressió i n'és titular l'impressor.

L'estadística reflecteix tots els documents lliurats a les oficines del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya durant l'any, independentment de quin sigui l'any de dipòsit legal i, per tant, l'any d'edició.

  • Llibres: Inclou separates de revistes (no suplements de revistes o diaris), actualitzacions de monografies preexistents i el primer número de les col·leccions de fascicles.

  • Llibres de text: conté les explicacions d'una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, pels universitaris.

  • Llibres facsímils/bibliofil: editats en nombre limitat per a un públic restringit, numerats correlativament i d'alta qualitat formal.

  • Fullets fins a 16 pàgines: documents de 5 a 16 pàgines.

  • Fullets més de 16 pàgines: documents de 17 a 48 pàgines.

  • Fulls solts: documents d'1 a 4 pàgines impreses. No són fulls solts les làmines, els goigs i les auques, per exemple.

  • Recursos electrònics (monografies): llibres electrònics i llibres que es publiquin o es difonguin per Internet. Inclou les tesis doctorals publicades a TDC@t.

  • Altres documents gràfics: inclouen àlbums de cromos, cromos, adhesius, jocs impresos, naips, etc.

  • Altres documents audiovisuals: documents sonors i audiovisuals en altres suport, com per exemple targes de memòria.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".