Saltar al contingut principal

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 17.854 1.453 312 1.138 20.757
Llibres 14.887 1.204 206 647 16.944
Llibres de text 1.272 0 4 0 1.276
Llibres facsímils/de bibliofil 5 0 0 0 5
Fullets 1.187 127 62 329 1.705
Fulls solts 328 73 40 106 547
Guions de cinema 0 0 0 0 0
Partitures musicals 134 46 0 1 181
CD-ROM 30 1 0 1 32
Altres suports 11 2 0 54 67
Publicacions periòdiques 13.737 3.855 1.089 1.931 20.612
Diaris núm. 1 6 0 0 0 6
Revistes núm. 1 135 14 9 11 169
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 22 1 0 0 23
Anuaris núm. 1 14 0 0 0 14
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 13.560 3.840 1.080 1.920 20.400
Documents gràfics 546 196 61 162 965
Cartells 300 73 47 129 549
Làmines 16 0 0 0 16
Mapes i plànols 100 7 1 8 116
Postals 47 9 0 10 66
Targetes i nadales 9 0 0 1 10
Altres 74 107 13 14 208
Documents audiovisuals 1.376 79 0 20 1.475
Discos de vinil (LP i altres) 161 19 0 6 186
Discos compactes àudio (CD) 903 55 0 13 971
DVD 107 3 0 0 110
Blue-Ray/HD 122 0 0 0 122
Pel·lícules 73 2 0 1 76
Multimèdies 0 0 0 0 0
Altres 10 0 0 0 10
Total 33.513 5.583 1.462 3.251 43.809
Font: Biblioteca de Catalunya.

Darrera actualització: 8 de març de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Dipòsit Legal
Oficina receptora de la producció editorial i audiovisual. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la producció editada en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés. Els exemplars que es lliuren a les oficines del Dipòsit Legal de Catalunya es posen a consulta dels usuaris en tres centres: la Biblioteca de Catalunya; les biblioteques públiques provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i la Biblioteca Nacional d'Espanya.

Aspectes metodològics

Es publiquen dades sobre producció editorial procedents de diverses fonts (INE), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de l'Agència espanyola de l'ISBN, i Biblioteca de Catalunya, amb les dades del dipòsit legal). La divergència de les xifres és deguda al fet que cada font es refereix a fases diferents del procés d'edició. Així doncs, mentre que el registre d'ISBN és previ a l'edició i n'és titular l'editor, el dipòsit legal coincideix amb la impressió i n'és titular l'impressor.

L'estadística reflecteix tots els documents lliurats a les oficines del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya durant l'any, independentment de quin sigui l'any de dipòsit legal i, per tant, l'any d'edició.

  • Llibres: Inclou separates de revistes (no suplements de revistes o diaris), actualitzacions de monografies preexistents i el primer número de les col·leccions de fascicles.

  • Llibres de text: conté les explicacions d'una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, pels universitaris.

  • Llibres facsímils/bibliofil: editats en nombre limitat per a un públic restringit, numerats correlativament i d'alta qualitat formal.

  • Fullets fins a 16 pàgines: documents de 5 a 16 pàgines.

  • Fullets més de 16 pàgines: documents de 17 a 48 pàgines.

  • Fulls solts: documents d'1 a 4 pàgines impreses. No són fulls solts les làmines, els goigs i les auques, per exemple.

  • Recursos electrònics (monografies): llibres electrònics i llibres que es publiquin o es difonguin per Internet. Inclou les tesis doctorals publicades a TDC@t.

  • Altres documents gràfics: inclouen àlbums de cromos, cromos, adhesius, jocs impresos, naips, etc.

  • Altres documents audiovisuals: documents sonors i audiovisuals en altres suport, com per exemple targes de memòria.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".