Saltar al contingut principal

Equipaments culturals

Biblioteques. Personal. Per categories i tipus de biblioteca Catalunya Total
Biblioteca de Catalunya Públiques Per a grups específics d'usuaris Inst. ensenyament superior Especialitzades Religioses Administració Departaments de la Generalitat Centres de recerca Assoc. i col·legis professionals Empreses Arxius i museus Centres sanitaris Altres Total
2018 172 2.785 89 1.166 40 73 219 20 57 69 125 40 247 5.102
2016 168 2.830 120 1.140 44 77 216 34 53 66 133 44 268 5.193
2014 164 2.864 133 1.116 52 47 211 36 67 73 121 46 253 5.183
2012 166 2.303 81 1.216 41 43 241 39 61 74 116 48 236 4.665
2010 180 2.085 102 1.357 47 50 330 39 69 81 126 53 147 4.666
2008 196 1.804 104 1.377 59 39 386 44 76 82 134 68 152 4.521
2006 189 1.741 98 1.339 62 26 360 48 79 86 149 57 204 4.438
2004 196 1.490 63 1.225 58 25 326 43 79 89 163 219 4.023
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

Estadística BIB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.
Biblioteca
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. És també la unitat administrativa (una mateixa direcció) que pot compondre's d'un o diversos punts de servei. N'hi ha dels tipus següents:
Biblioteca d'institucions d'ensenyament superior
Biblioteca dedicada principalment al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d'ensenyament superior públics i privats.
Biblioteca especialitzada
Biblioteca que depèn d'una associació, servei oficial, centre d'investigació, institució cultural, museu o de qualsevol altre organisme dedicat a una disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la biblioteca. Pot proporcionar documentació o servei a tothom que ho demani, o bé estar destinada essencialment a respondre a les necessitats d'informació d'un públic determinat.
Biblioteca pública
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen les biblioteques militars). Inclou tant les biblioteques de titularitat pública com les finançades per entitats privades (caixes d'estalvi, associacions, etc.) que estan al servei d'una comunitat.
Museu
Institució permanent, sense finalitat de lucre i obert al públic, que reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, per tal de conservar-los, documentar-los, estudiar-los, exhibir-los i difondre'ls.

Aspectes metodològics

Les dades sobre biblioteques s'han obtingut a partir de l'Estadística de biblioteques, de periodicitat biennal, que fa l'Idescat a les biblioteques obertes al públic.

El principal objectiu d'aquesta operació és produir informació estadística sobre les principals característiques de les biblioteques, com ara:

  • estructura
  • funcionament
  • equipament
  • personal
  • despeses
  • serveis

Aquesta estadística ha estat realitzada d'acord amb el conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat, i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta operació estadística recull informació de totes les biblioteques, independentment de la seva dependència administrativa. Tanmateix, hi ha diverses exclusions: d'una banda, les biblioteques privades, que pertanyen a particulars o a entitats, la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. D'altra banda, no s'hi inclouen les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".