Saltar al contingut principal

Béns culturals d'interès nacional. Per tipus. Comarques i Aran, i àmbits

Béns culturals d'interès nacional. Per tipus. Comarques i Aran 2020
Monuments Conjunts històrics Zones arqueològiques Zones paleontològiques Altres Total
Alt Camp 42 0 0 0 0 42
Alt Empordà 132 3 4 0 1 140
Alt Penedès 56 0 5 1 0 62
Alt Urgell 36 0 8 1 0 45
Alta Ribagorça 20 6 0 0 1 27
Anoia 60 1 2 0 0 63
Aran 15 0 0 0 0 15
Bages 63 2 2 0 1 68
Baix Camp 41 1 11 0 1 54
Baix Ebre 48 1 6 0 0 55
Baix Empordà 130 9 6 0 0 145
Baix Llobregat 61 1 2 0 0 64
Baix Penedès 38 0 4 0 1 43
Barcelonès 88 3 5 0 2 98
Berguedà 44 1 1 2 0 48
Cerdanya 31 1 1 0 0 33
Conca de Barberà 51 3 18 0 0 72
Garraf 24 1 0 0 0 25
Garrigues 23 0 7 0 0 30
Garrotxa 53 4 2 0 0 59
Gironès 79 2 3 0 1 85
Maresme 58 0 9 0 0 67
Moianès 25 0 0 0 0 25
Montsià 22 0 8 0 0 30
Noguera 83 1 19 1 0 104
Osona 98 2 4 0 1 105
Pallars Jussà 40 0 14 3 0 57
Pallars Sobirà 30 2 0 0 0 32
Pla d'Urgell 11 0 0 0 0 11
Pla de l'Estany 34 1 2 0 1 38
Priorat 18 1 44 0 0 63
Ribera d'Ebre 26 0 6 0 0 32
Ripollès 43 2 1 0 0 46
Segarra 84 1 2 0 0 87
Segrià 45 1 7 0 1 54
Selva 45 3 1 1 2 52
Solsonès 44 0 0 0 0 44
Tarragonès 69 2 14 0 0 85
Terra Alta 24 2 1 0 1 28
Urgell 38 2 1 0 0 41
Vallès Occidental 44 1 2 0 0 47
Vallès Oriental 46 0 4 0 0 50
Catalunya 2.055 60 204 9 14 2.298
Font: Departament de Cultura.
Notes:
- Hi ha 4 monuments històrics que abracen 2 comarques : Pont diable, Castell Milany, Torre Roja ,Castell Olivella.
- Hi ha 1 zona arqueològica que abraça 2 comarques: Via Capsacosta.

Darrera actualització: 10 de juny de 2021.

Estadística BCIN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Altres (Béns culturals)
En aquest apartat s'inclouen els jardins històrics i els llocs històrics, les zones paleontològiques i les zones d'interès etnològic.
Béns culturals d'interès nacional (BCIN)
Béns immobles que gaudeixen de la protecció legal actualment en vigor. Es classifiquen en: conjunt històric, jardí històric, lloc històric, monument històric, zona arqueològica i zona paleontològica.
Conjunt històric
Agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
Jardí històric
Espai delimitat que és fruit de l'ordenació d'elements naturals per part de l'home i que pot incloure estructures de fàbrica.
Lloc històric
Paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, que contenen obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
Monument històric
Construcció o altres tipus d'obra material produïda per l'activitat humana que configura una unitat singular.
Zona arqueològica
Lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible de ser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.
Zona paleontològica
Lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Aspectes metodològics

Untitled

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, crea les figures del Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) i del Catàleg de Béns del Patrimoni Cultural Català (Dp. Cultura), amb la finalitat de reconèixer i protegir d'una manera especial aquells béns que, a més tenir les característiques pròpies dels béns integrants del patrimoni cultural -i de formar part, per tant, de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català-, reuneixin determinades condicions o valors que n'acreixen la seva importància i significació cultural. Aquests béns assenyaladament protegits i destacats han de ser inclosos al Registre de BCIN o bé al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

El Registre de BCIN ha d'incloure els béns més rellevants del patrimoni cultural català. El patrimoni documental forma part del seu apartat dedicat als béns mobles, que hi poden ser inscrits mitjançant la seva declaració com a béns singulars (unitats documentals) o bé com a col·lecció (fons, col·leccions en el sentit més estricte o altres grups de documents). La declaració de béns culturals d'interès nacional requereix la incoació prèvia d'un expedient i ha de contenir “una descripció clara i precisa del bé o els béns”, informes històrics, documentació gràfica i un informe detallat sobre el seu estat de conservació.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".