Saltar al contingut principal

Béns culturals d'interès nacional. Per tipus

Béns culturals d'interès nacional registrats. Per tipus. Catalunya
Patrimoni arquitectònic
Monument històric Conjunts històrics Jardí històric Lloc històric Altres Total Patrimoni arqueològic Patrimoni paleontològic Patrimoni etnològic Total
2022 2.083 61 6 10 90 2.160 243 9 15 2.517
2021 2.074 60 6 9 68 2.149 237 9 14 2.477
Font: Departament de Cultura.

Darrera actualització: 22 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Altres (Béns culturals)
En aquest apartat s'inclouen els jardins històrics i els llocs històrics, les zones paleontològiques i les zones d'interès etnològic.
Béns culturals d'interès nacional (BCIN)
Béns immobles que gaudeixen de la protecció legal actualment en vigor. Es classifiquen en: conjunt històric, jardí històric, lloc històric, monument històric, zona arqueològica i zona paleontològica.
Conjunt històric
Agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
Jardí històric
Espai delimitat que és fruit de l'ordenació d'elements naturals per part de l'home i que pot incloure estructures de fàbrica.
Lloc històric
Paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, que contenen obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
Monument històric
Construcció o altres tipus d'obra material produïda per l'activitat humana que configura una unitat singular.
Zona arqueològica
Lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible de ser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.
Zona paleontològica
Lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Aspectes metodològics

Untitled

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, crea les figures del Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) i del Catàleg de Béns del Patrimoni Cultural Català (Dp. Cultura), amb la finalitat de reconèixer i protegir d'una manera especial aquells béns que, a més tenir les característiques pròpies dels béns integrants del patrimoni cultural -i de formar part, per tant, de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català-, reuneixin determinades condicions o valors que n'acreixen la seva importància i significació cultural. Aquests béns assenyaladament protegits i destacats han de ser inclosos al Registre de BCIN o bé al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

El Registre de BCIN ha d'incloure els béns més rellevants del patrimoni cultural català. El patrimoni documental forma part del seu apartat dedicat als béns mobles, que hi poden ser inscrits mitjançant la seva declaració com a béns singulars (unitats documentals) o bé com a col·lecció (fons, col·leccions en el sentit més estricte o altres grups de documents). La declaració de béns culturals d'interès nacional requereix la incoació prèvia d'un expedient i ha de contenir "una descripció clara i precisa del bé o els béns”, informes històrics, documentació gràfica i un informe detallat sobre el seu estat de conservació.

A partir de l’any 2021, la desagregació territorial de les dades és Catalunya.