Saltar al contingut principal
Entitats juvenils. Per tipus Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total 2.146 2.194 2.125 2.110 2.078 2.055 2.056 2.007 1.985 1.967 2.015 2.331 2.275
Apoderament de les dones i igualtat 7 6 4 4 4 2 3 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Casal de joves 191 192 190 190 189 187 190 191 188 190 194 299 306
Consell de Joventut 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 27 27 28
Coordinació d'entitats 73 73 72 72 73 73 74 75 61 63 65 72 71
Cultural i artístic 312 308 300 298 301 300 301 297 276 275 275 356 329
Cultura popular 64 63 61 59 56 55 55 52 49 48 41 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Drets civils 9 9 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4
Educatiu 97 95 77 73 55 52 51 44 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Escola d'educació en el lleure 23 23 23 23 23 22 25 25 24 24 21 26 26
Escoltisme 223 225 225 225 223 225 226 218 220 222 221 210 210
Esplai 463 528 522 520 524 519 524 513 516 504 579 590 595
Estudiantil 43 42 42 42 42 43 44 43 40 39 38 62 59
Excursionista 45 45 45 45 44 43 43 43 44 46 45 51 52
Grup local de joves 57 55 52 51 46 44 42 38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Immigració 20 20 20 20 19 18 18 18 16 15 14 14 13
Internacional i cooperació 49 49 47 47 47 48 48 49 45 48 46 53 50
Medi ambient i ecologisme 19 19 19 19 17 17 17 16 15 15 14 30 31
Musical .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45 41
Lúdic 62 61 57 56 56 56 56 55 60 56 55 67 66
Polític 17 17 16 16 15 15 15 15 14 14 14 17 16
Professional i laboral 39 38 37 36 36 36 36 36 32 30 31 38 36
Promoció de la salut 20 20 18 18 18 18 18 18 17 17 14 16 15
Serveis a joves amb discapacitat 125 123 122 122 121 116 113 111 105 111 113 116 114
Serveis a la infància 4 4 2 2 3 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23 18 16 24 22
Serveis a la joventut 27 23 15 14 10 9 6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 124 117 102 117 94
Serveis socials i assistencials 127 126 121 120 118 116 113 111 82 81 80 89 89
Sindical 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
Font:
2010-2019: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
2020-2022: Departament de Drets Socials. Direcció General de Joventut.
Nota: Entitats inscrites en el Cens d'entitats juvenils.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023.

Estadística SIJOVE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Entitat juvenil
Entitat constituïda legalment i amb personalitat jurídica pròpia que presta serveis a la joventut de manera estable. Poden ser associacions juvenils, federacions o moviments d'associacions juvenils, seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític, sindicat, o qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament democràtic i sense afany de lucre.

Aspectes metodològics

Es consideren entitats juvenils:

  • Les associacions que, d'acord amb llur naturalesa, llur denominació o llurs estatus, tenen la consideració de juvenils.
  • Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític, un sindicat o qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament democràtic i sense afany de lucre. La secció juvenil ha d'estar establerta en els estatus del partit polític, sindicat o associació de la qual forma part, amb els objectius, les funcions específiques, la composició, les normes bàsiques i els òrgans de funcionament intern.
  • Els consells locals de joventut, en tant que ens de representació i participació formats per diversos models associatius d'un municipi, com a entitats independents de l'Administració pública que coordinen el teixit associatiu juvenil del municipi, representen les organitzacions juvenils del municipi i dialoguen amb els poders públics.
  • Entitats prestadores de serveis a la joventut, les associacions no juvenils, les fundacions i les cooperatives sense ànim de lucre legalment constituïdes, en els estatus de les quals es prevegi de forma clara i explícita que entre els seus fins socials hi ha el de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats de forma exclusiva als joves.

El Cens d'entitats juvenils permet tenir un coneixement real i permanent de les entitats juvenils i facilitar la gestió dels ajuts públics a aquestes entitats.

L'Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils regula el funcionament del cens d'entitats juvenils, així com les seves formes d'accés, d'inscripció i de cancel·lació de la inscripció.

Les dades sobre entitats juvenils provenen del Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".