Saltar al contingut principal

Casos notificats de sida. Per sexe i grups de transmissió

Casos notificats de sida. Per sexe i grups de transmissió Catalunya. 2022
Homes % Dones % Total %
PID 7.202 48,7 1.849 50,4 9.051 49,0
Homosexuals o bisexuals 4.049 27,4 0 0,0 4.049 21,9
Heterosexuals 2.946 19,9 1.683 45,9 4.629 25,1
Posttransfusionals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Receptors de productes sanguinis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transmissió vertical 136 0,9 115 3,1 251 1,4
Altres 66 0,4 5 0,1 71 0,4
Desconegut 401 2,7 14 0,4 415 2,2
Total 14.800 100,0 3.666 100,0 18.466 100,0
Font:
Departament de Salut. Centre d'Estudis Epidemiològics sobre l'HIV/Sida de Catalunya (CEESCAT).
Departament de Salut. Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (CEEISCAT).
Notes:
- Casos diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2012 (pediàtrics i adults).
- Casos diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2013 (pediàtrics i adults).
- Casos diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2014 (pediàtrics i adults).
- Casos diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2022 (pediàtrics i adults).
- Diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2009 (pediàtrics i adults).
- Diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2010 (pediàtrics i adults).
- Diagnosticats des de gener de 1981 fins a desembre del 2011 (pediàtrics i adults).
- PID: persones que s'injecten drogues.
- Altres: Trasplantaments, plasmafèresi, tatuatge o exposició accidental. A partir de l'any 2022 s'inclouen els receptors de productes sanguinis.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de juny de 2023. Sèries revisades l' 1 de desembre de 2023.

VIH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS (VIH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA)
Malaltia transmissible provocada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Es caracteritza per l'aparició d'una o diverses malalties (per això s'anomena síndrome) que es desenvolupen com a conseqüència de l'alteració del sistema immunològic.
Usuaris de drogues per via parenteral (UDVP)
Col·lectiu amb més probabilitats de contraure la sida a causa de la utilització de material contaminat per a l'administració de drogues per via endovenosa.

Aspectes metodològics

A Catalunya, la sida és una malaltia de declaració obligatòria (MDO) individualitzada des de 1987 mentre que la infecció pel VIH va ser de notificació voluntària des de l'any 2001 fins al 2010. Amb la publicació del decret 67/2010, de 25 de maig,la infecció pel VIH passa a ser una malaltia de declaració obligatòria individualitzada integrant-se dins dels circuits de vigilància epidemiològica de Catalunya.

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEESCAT) es va crear l'any 1994 com a òrgan tècnic de suport al Departament de Salut (DS) pel que fa a la prevenció i control del VIH/SIDA i a partir de 2006 també de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), passant a denominar-se Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT).

La vigilància epidemiològica sobre el VIH/SIDA que realitza el CEEISCAT es basa en tres eixos fonamentals: el monitoratge de paràmetres de morbiditat i mortalitat, el monitoratge de conductes relacionades amb l'adquisició del VIH i les ITS i el monitoratge del diagnòstic del VIH. Aquests sistemes formals es complementen amb diversos estudis observacional que ajuden a conèixer l'estat de l'epidèmia i dels seus determinants a Catalunya. La informació es recull i s'analitza mitjançant el Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica sobre les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (SIVES), el qual es publica en forma d'informe epidemiològic cada dos anys. La recerca del centre inclou l'estudi de la història natural del VIH, els determinants de transmissió, el disseny i avaluació d'intervencions preventives, l'efectivitat i determinants dels antiretrovirals i els determinants conductuals de risc i d'accés als serveis sanitaris.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".