Saltar al contingut principal

Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital

Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital Catalunya. 2017
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
Aguts Sociosanitari Psiquiàtric Psiquiàtric i sociosanitari Aguts Psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Altes hospitalàries 672.303 47.881 5.545 12.290 216.339 1.250 956.835
Millora 565.121 30.271 4.756 7.982 211.852 1.060 815.086
Trasllat 60.555 5.946 370 2.126 1.947 78 66.292
Defunció 24.677 9.185 53 1.264 1.866 83 37.770
Altres 21.950 2.479 366 918 674 29 37.687
Estades 4.211.753 2.259.105 615.115 889.901 744.783 144.220 8.906.816
Ingressos 674.579 49.224 5.785 11.914 221.609 1.370 968.152
Urgents 410.161 2.635 1.785 4.691 68.152 390 489.998
Programats 264.418 46.589 4.000 7.223 153.457 980 478.154
Urgències 3.754.977 76.980 3.326 12.198 1.064.707 667 4.919.679
Altes hospitalàries 3.301.262 75.302 2.677 9.183 997.248 340 4.387.879
Ingressos 378.002 426 534 2.852 65.060 265 455.474
Trasllats 71.977 1.251 115 163 2.346 62 72.440
Defuncions 3.736 1 0 0 53 0 3.886
Visites 11.549.915 194.347 15.329 336.098 2.676.194 23.984 14.825.502
Hospital 11.210.935 194.347 2.353 284.115 2.460.362 23.984 14.239.907
Centres extrahospitalaris 338.980 0 12.976 51.983 215.832 0 585.595
Hospital de dia (sessions) 1.146.825 302.073 39.235 104.933 43.024 27.885 1.722.765
Mèdic 1.005.700 0 0 0 43.008 0 1.099.586
Psiquiàtric 72.713 4.365 34.245 56.406 16 27.885 211.150
Sociosanitari-geriàtric 68.412 297.708 4.990 48.527 0 0 412.029
Hospitalització domiciliària 140.557 14.933 0 9.838 6.268 0 182.670
UMA 1.538.343,6 87.276,2 9.668,4 31.323,4 427.944,5 4.448,6 2.099.004,7
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
Nota: UMA: Unitat de mesura d'activitat.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre hospitalari
Centre que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria, i proveït de llits amb atenció continuada. Els centres hospitalaris es classifiquen segons el tipus d'atenció hospitalària: aguda, sociosanitària o psiquiàtrica a la qual dedica el 80% o més dels seus llits en funcionament. Si un centre realitza més d'un tipus d'atenció, sense que cap d'ells arribi al 80% de la seva dotació, se'l cataloga de centre mixt.
Estada mitjana hospitalària
Mitjana de dies que un malalt està a l'hospital, és a dir, la relació entre el total d'estades dels malalts ingressats durant l'any i el nombre d'ingressos (o d'altes) de l'hospital en el mateix període de temps.
Índex de rotació
Nombre de malalts que passen per un llit d'hospital durant el període d'un any.
Índex d'ocupació hospitalària
Nombre de llits ocupats en relació amb el seu total, durant el període d'un any. No s'hi inclouen els dels serveis d'urgències, els del personal del centre, ni els dels acompanyants del malalt.
Llit hospitalari
Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària.
Tipus de concert
Existència o no d'un acord entre un òrgan públic finançador (Servei Català de la Salut o Departament de Salut) i un centre hospitalari, per tal que aquest últim presti serveis assistencials d'hospitalització.
Unitat de Mesura d'Activitat (UMA)
Unitat bàsica d'activitat de l'hospital ponderada segons la càrrega de treball estimada de cada activitat: [((altes + intervencions CMA) x 1) + (0,0266 x visites totals) + (0,0472 x urgències) + (0,0796 x resta d'intervencions sense ingrés) + (0,0907 x sessions hospital de dia)]. Aquest indicador utilitza algorismes de ponderació extrets de l'índex UME (unitat de mesura estandarditzada).

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".