Saltar al contingut principal

Per tipus de discapacitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Físics Visuals Auditius Intel·lectuals Malalts mentals Múltiple Físics- Intel·lectuals No hi consta Total
Alt Camp 2.026 205 158 621 663 16 79 3.768
Alt Empordà 5.561 408 364 1.594 1.230 12 311 9.480
Alt Penedès 4.157 474 441 1.093 1.402 25 459 8.052
Alt Urgell 680 66 66 129 259 12 170 1.382
Alta Ribagorça 118 13 10 19 38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14 216
Anoia 4.944 536 505 1.150 2.007 123 610 9.878
Aran 243 33 21 51 72 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33 456
Bages 8.667 890 955 1.780 3.053 133 1.179 16.685
Baix Camp 7.453 965 1.022 3.389 4.083 43 432 17.387
Baix Ebre 3.908 418 307 1.256 2.822 23 149 8.883
Baix Empordà 6.112 375 443 1.850 1.311 20 241 10.352
Baix Llobregat 39.746 3.827 3.910 7.418 13.487 660 3.310 72.358
Baix Penedès 5.565 436 459 1.250 1.891 47 171 9.819
Barcelonès 127.299 12.475 12.419 19.528 42.380 2.315 7.061 223.477
Berguedà 2.607 322 304 312 948 11 455 4.979
Cerdanya 468 45 35 141 99 0 22 810
Conca de Barberà 725 93 68 198 300 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56 1.444
Garraf 5.519 655 482 1.112 1.725 50 233 9.776
Garrigues 705 70 67 188 226 21 104 1.381
Garrotxa 2.094 197 151 710 626 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 196 3.977
Gironès 9.577 726 731 2.750 2.582 19 427 16.812
Lluçanès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Maresme 14.284 1.641 1.842 4.180 5.028 908 1.412 29.295
Moianès 436 56 55 103 145 31 60 892
Montsià 3.046 305 281 874 2.009 7 162 6.684
Noguera 1.420 129 180 397 483 52 237 2.898
Osona 5.554 675 640 1.388 2.045 157 557 11.020
Pallars Jussà 497 66 60 108 223 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78 1.051
Pallars Sobirà 201 22 22 31 70 0 42 390
Pla d'Urgell 1.411 123 127 382 427 40 235 2.745
Pla de l'Estany 1.274 97 103 422 385 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75 2.362
Priorat 311 45 38 99 136 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19 651
Ribera d'Ebre 786 104 83 260 471 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69 1.775
Ripollès 1.055 102 121 288 363 0 88 2.020
Segarra 838 75 64 212 268 24 182 1.663
Segrià 10.028 1.038 1.031 2.552 3.426 387 1.265 19.727
Selva 7.497 608 666 1.971 2.150 28 430 13.350
Solsonès 478 50 61 169 174 13 112 1.057
Tarragonès 12.498 1.291 1.164 3.790 4.457 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 479 23.745
Terra Alta 380 52 32 152 223 0 34 874
Urgell 1.241 137 121 362 451 40 223 2.575
Vallès Occidental 34.426 3.573 4.200 10.745 15.772 1.539 4.344 74.599
Vallès Oriental 15.339 1.492 1.834 3.760 5.015 856 1.428 29.731
Catalunya 351.174 34.910 35.643 78.784 124.925 7.728 27.243 660.476
Metropolità 231.207 23.021 24.217 45.659 81.720 6.286 17.566 429.683
Comarques Gironines 33.170 2.513 2.579 9.585 8.647 91 1.768 58.353
Camp de Tarragona 23.013 2.599 2.450 8.097 9.639 132 1.065 46.995
Terres de l'Ebre 8.120 879 703 2.542 5.525 33 414 18.216
Ponent 15.643 1.572 1.590 4.093 5.281 564 2.246 30.989
Comarques Centrals 17.828 1.996 2.020 3.765 6.409 343 2.370 34.789
Alt Pirineu i Aran 2.207 245 214 479 761 40 359 4.305
Penedès 19.986 2.085 1.870 4.564 6.943 239 1.455 37.146
Barcelona 263.000 26.615 27.596 52.578 93.015 6.809 21.112 490.794
Girona 33.537 2.553 2.601 9.699 8.726 90 1.781 58.987
Lleida 17.939 1.828 1.834 4.618 6.129 617 2.700 35.665
Tarragona 36.698 3.914 3.612 11.889 17.055 212 1.650 75.030
Font: Departament de Drets Socials. Secretaria General.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Discapacitat física
Es divideix en dos tipus: Motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...). No motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...)
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat que presenten les persones que, per causes tant congènites com adquirides, presenten deficiències mentals. Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir una funció intel·lectual inferior a la mitjana i una facilitat de comprensió i informació reduïdes. Aquesta categoria no inclou les persones amb malalties mentals.
Discapacitat reconeguda
Certificat acreditatiu que s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
Discapacitat sensorial
N'hi ha de dues classes: Visual: Discapacitat que pateixen les persones que tenen una manca total o parcial de visió que els impedeix portar una vida plena (ceguesa total o parcial). Auditiva: Discapacitat de les persones que tenen una manca total o parcial d'audició que els impedeix portar una vida plena i que, com a conseqüència d'aquesta mancança, els pot faltar també la parla. Aquestes situacions poden tenir l'origen en lesions genètiques, en el part, o bé en malalties de la mare durant l'embaràs (sordesa total o parcial, sordmudesa...).
Malaltia mental
Discapacitat que pateixen les persones afectades per trastorns cognitius, d'afectivitat o de conducta.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Va dirigit especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La valoració de la discapacitat s'ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener del 2000). Aquesta disposició té per objecte regular el reconeixement del grau de discapacitat, establir nous barems aplicables, determinar els òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el procediment que cal seguir, tot plegat amb la finalitat que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme a tot el territori estatal, i garanteixi la igualtat de condicions per a l'accés dels ciutadans als beneficis, els drets econòmics i els serveis que atorguin els organismes públics.

La classificació internacional de l'OMS defineix la "discapacitat” com la restricció o l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s'ha utilitzat per elaborar els barems.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s'explota estadísticament engloba els col·lectius següents: físics –motòrics i no motòrics–, visuals, auditius, psíquics i malalts mentals. A les taules s'inclou l'apartat "no consta", en què es recullen aquelles codificacions que no es poden incloure en cap d'aquests grans grups.

Pel que fa al grau de la discapacitat, es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s'inclouen persones amb discapacitat amb un nivell d'autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, almenys, en un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.