Saltar al contingut principal

Per tipus de discapacitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Físics motòrics Físics no motòrics Visuals Auditius Intel·lectual Malalts mentals Múltiple Físics- Intel·lectuals No hi consta Total
Alt Camp 1.291 654 205 158 581 654 15 73 3.631
Alt Empordà 3.734 1.478 390 356 1.432 1.202 13 251 8.856
Alt Penedès 2.698 1.327 443 417 1.037 1.372 29 449 7.772
Alt Urgell 418 219 61 64 121 245 10 157 1.295
Alta Ribagorça 89 33 10 10 20 36 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12 214
Anoia 2.927 1.810 502 480 1.086 1.962 101 571 9.439
Aran 154 70 29 20 49 63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30 418
Bages 5.506 2.879 877 933 1.669 2.961 112 1.187 16.124
Baix Camp 4.548 2.665 935 987 3.279 3.977 34 407 16.832
Baix Ebre 2.309 1.407 401 286 1.172 2.695 22 105 8.397
Baix Empordà 4.127 1.615 347 404 1.601 1.268 18 199 9.579
Baix Llobregat 24.878 14.275 3.789 3.871 6.865 13.232 579 3.077 70.566
Baix Penedès 3.322 1.959 422 448 1.156 1.836 44 148 9.335
Barcelonès 73.178 51.298 12.399 12.126 18.353 41.476 1.862 6.038 216.730
Berguedà 1.695 883 327 316 297 931 12 468 4.929
Cerdanya 300 137 46 36 130 94 0 19 762
Conca de Barberà 465 233 91 65 188 276 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50 1.372
Garraf 3.546 1.794 632 469 1.071 1.688 36 178 9.414
Garrigues 469 237 71 67 178 220 17 96 1.355
Garrotxa 1.462 593 192 148 668 604 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 152 3.822
Gironès 6.359 2.537 694 700 2.521 2.536 20 333 15.700
Maresme 7.882 5.757 1.578 1.794 3.766 4.845 820 1.295 27.737
Moianès 281 138 51 51 95 141 30 58 845
Montsià 1.849 1.041 280 261 813 1.874 6 134 6.258
Noguera 938 423 130 167 373 474 30 218 2.753
Osona 3.229 1.887 637 599 1.310 1.960 143 539 10.304
Pallars Jussà 326 171 63 61 98 205 18 74 1.016
Pallars Sobirà 120 71 21 22 32 68 6 40 380
Pla d'Urgell 890 472 125 121 378 403 26 198 2.613
Pla de l'Estany 843 359 94 99 383 380 7 67 2.232
Priorat 209 106 42 38 99 135 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17 649
Ribera d'Ebre 459 283 94 80 236 430 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 54 1.638
Ripollès 730 290 100 117 281 361 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 79 1.961
Segarra 537 242 77 59 203 264 16 175 1.573
Segrià 6.246 3.499 1.024 1.014 2.414 3.408 321 1.200 19.126
Selva 5.064 2.273 591 657 1.795 2.048 30 369 12.827
Solsonès 326 144 49 58 161 168 12 111 1.029
Tarragonès 7.233 4.544 1.221 1.097 3.469 4.337 66 432 22.399
Terra Alta 243 136 51 28 135 220 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27 841
Urgell 805 389 136 117 338 439 32 214 2.470
Vallès Occidental 20.692 12.667 3.525 4.132 9.805 15.004 1.226 4.012 71.063
Vallès Oriental 9.112 5.873 1.445 1.742 3.435 4.852 756 1.327 28.542
Catalunya 211.489 128.868 34.197 34.675 73.093 121.344 6.492 24.640 634.798
Metropolità 135.806 89.910 22.746 23.676 42.245 79.447 5.253 15.757 414.840
Comarques Gironines 22.319 9.145 2.408 2.481 8.681 8.399 94 1.450 54.977
Camp de Tarragona 13.746 8.202 2.494 2.345 7.616 9.379 122 979 44.883
Terres de l'Ebre 4.860 2.867 826 655 2.356 5.219 31 320 17.134
Ponent 9.885 5.262 1.563 1.545 3.884 5.208 442 2.101 29.890
Comarques Centrals 11.099 5.942 1.947 1.962 3.549 6.204 304 2.370 33.377
Alt Pirineu i Aran 1.407 701 230 213 450 711 41 332 4.085
Penedès 12.367 6.839 1.983 1.798 4.312 6.777 205 1.331 35.612
Barcelona 155.642 100.592 26.205 26.939 48.796 90.434 5.707 19.201 473.516
Girona 22.551 9.254 2.449 2.504 8.784 8.472 93 1.461 55.568
Lleida 11.368 5.994 1.801 1.784 4.385 6.004 495 2.531 34.362
Tarragona 21.928 13.028 3.742 3.448 11.128 16.434 197 1.447 71.352
Font: Departament de Drets Socials. Secretaria General.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de maig de 2022.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Discapacitat física
Es divideix en dos tipus: Motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...). No motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...)
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat que presenten les persones que, per causes tant congènites com adquirides, presenten deficiències mentals. Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir una funció intel·lectual inferior a la mitjana i una facilitat de comprensió i informació reduïdes. Aquesta categoria no inclou les persones amb malalties mentals.
Discapacitat reconeguda
Certificat acreditatiu que s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
Discapacitat sensorial
N'hi ha de dues classes: Visual: Discapacitat que pateixen les persones que tenen una manca total o parcial de visió que els impedeix portar una vida plena (ceguesa total o parcial). Auditiva: Discapacitat de les persones que tenen una manca total o parcial d'audició que els impedeix portar una vida plena i que, com a conseqüència d'aquesta mancança, els pot faltar també la parla. Aquestes situacions poden tenir l'origen en lesions genètiques, en el part, o bé en malalties de la mare durant l'embaràs (sordesa total o parcial, sordmudesa...).
Malaltia mental
Discapacitat que pateixen les persones afectades per trastorns cognitius, d'afectivitat o de conducta.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Va dirigit especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La valoració de la discapacitat s'ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener del 2000). Aquesta disposició té per objecte regular el reconeixement del grau de discapacitat, establir nous barems aplicables, determinar els òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el procediment que cal seguir, tot plegat amb la finalitat que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme a tot el territori estatal, i garanteixi la igualtat de condicions per a l'accés dels ciutadans als beneficis, els drets econòmics i els serveis que atorguin els organismes públics.

La classificació internacional de l'OMS defineix la “discapacitat” com la restricció o l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s'ha utilitzat per elaborar els barems.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s'explota estadísticament engloba els col·lectius següents: físics –motòrics i no motòrics–, visuals, auditius, psíquics i malalts mentals. A les taules s'inclou l'apartat "no consta", en què es recullen aquelles codificacions que no es poden incloure en cap d'aquests grans grups.

Pel que fa al grau de la discapacitat, es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s'inclouen persones amb discapacitat amb un nivell d'autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, almenys, en un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".