Saltar al contingut principal

Equipaments per a la gent gran. Residències. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a la gent gran. Residències. Places. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Places
Iniciativa pública Iniciativa social Iniciativa mercantil Total
Alt Camp 0 243 147 390
Alt Empordà 84 364 339 787
Alt Penedès 188 273 338 799
Alt Urgell 0 113 93 206
Alta Ribagorça 38 0 0 38
Anoia 159 240 505 904
Aran 44 0 0 44
Bages 596 781 336 1.713
Baix Camp 459 141 912 1.512
Baix Ebre 0 221 421 642
Baix Empordà 302 280 375 957
Baix Llobregat 702 1.425 4.317 6.444
Baix Penedès 140 32 541 713
Barcelonès 2.840 2.522 11.598 16.960
Berguedà 197 285 271 753
Cerdanya 30 88 0 118
Conca de Barberà 220 0 60 280
Garraf 203 299 638 1.140
Garrigues 144 22 66 232
Garrotxa 143 260 213 616
Gironès 519 216 562 1.297
Maresme 426 1.175 3.673 5.274
Moianès 74 127 157 358
Montsià 70 160 390 620
Noguera 205 147 138 490
Osona 212 967 232 1.411
Pallars Jussà 73 150 77 300
Pallars Sobirà 74 0 0 74
Pla d'Urgell 98 33 232 363
Pla de l'Estany 0 138 526 664
Priorat 0 0 169 169
Ribera d'Ebre 238 0 0 238
Ripollès 237 59 0 296
Segarra 22 324 0 346
Segrià 289 265 1.576 2.130
Selva 252 127 462 841
Solsonès 0 150 0 150
Tarragonès 117 263 987 1.367
Terra Alta 114 0 0 114
Urgell 155 127 281 563
Vallès Occidental 520 914 4.394 5.828
Vallès Oriental 127 750 1.959 2.836
Catalunya 10.311 13.681 36.985 60.977
Metropolità 4.689 6.840 25.993 37.522
Comarques Gironines 1.537 1.444 2.477 5.458
Camp de Tarragona 796 647 2.275 3.718
Terres de l'Ebre 422 381 811 1.614
Ponent 913 918 2.293 4.124
Comarques Centrals 1.005 2.256 944 4.205
Alt Pirineu i Aran 259 351 170 780
Penedès 690 844 2.022 3.556
Barcelona 6.244 9.758 28.418 44.420
Girona 1.537 1.532 2.477 5.546
Lleida 1.172 1.331 2.463 4.966
Tarragona 1.358 1.060 3.627 6.045
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 12 de juliol de 2022.

Estadística SSGG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residència per a gent gran
Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans. Aquests serveis adopten dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. Els primers van adreçats a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen determinat nivell d'organització i suport personal. Els segons, d'assistència integral, van adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants, i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Els serveis d'acolliment s'adrecen a persones de 65 anys i més en situació de dependència. L'assignació d'un centre residencial es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), desenvolupat pels serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

Aquests serveis inclouen dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida.

És de caràcter temporal o permanent i es destina a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal. L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.

Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal.

La llar residència consta d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip professional format per un/a responsable del servei, un/a responsable higienicosanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal de manera que s'asseguri la presència permanent i continuada durant les 24 hores del dia.

Són de caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral, adreçades a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s'adapta al grau de dependència de les persones usuàries, i l'equip professional que hi treballa és multidisciplinari.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".