Saltar al contingut principal

Equipaments per a la gent gran. Centres de dia. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a a la gent gran. Centres de dia. Centres i places. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Centres Places
Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total
Alt Camp 4 3 2 9 59 90 60 209
Alt Empordà 5 4 3 12 79 114 84 277
Alt Penedès 8 3 3 14 98 30 70 198
Alt Urgell 1 1 0 2 10 30 0 40
Alta Ribagorça 0 0 1 1 0 0 12 12
Anoia 6 1 7 14 86 36 240 362
Aran 0 0 1 1 0 0 22 22
Bages 6 10 12 28 102 172 236 510
Baix Camp 12 3 10 25 272 111 218 601
Baix Ebre 4 2 3 9 120 75 90 285
Baix Empordà 6 2 3 11 94 55 110 259
Baix Llobregat 70 17 12 99 1.317 518 313 2.148
Baix Penedès 8 2 2 12 76 66 100 242
Barcelonès 155 24 37 216 3.084 615 1.078 4.777
Berguedà 6 2 4 12 149 40 105 294
Cerdanya 0 1 1 2 0 25 15 40
Conca de Barberà 1 0 4 5 15 0 62 77
Garraf 8 3 3 14 308 114 110 532
Garrigues 1 1 3 5 10 24 82 116
Garrotxa 5 2 2 9 126 40 125 291
Gironès 8 2 4 14 235 50 90 375
Maresme 48 15 6 69 1.022 316 106 1.444
Moianès 1 2 2 5 11 22 14 47
Montsià 3 2 5 10 130 55 93 278
Noguera 3 0 4 7 30 0 41 71
Osona 1 11 9 21 20 344 221 585
Pallars Jussà 1 0 2 3 20 0 39 59
Pallars Sobirà 0 0 2 2 0 0 16 16
Pla d'Urgell 5 1 4 10 65 24 105 194
Pla de l'Estany 11 1 0 12 151 15 0 166
Priorat 2 0 1 3 17 0 16 33
Ribera d'Ebre 0 0 6 6 0 0 93 93
Ripollès 0 1 4 5 0 16 66 82
Segarra 0 3 2 5 0 90 28 118
Segrià 23 3 7 33 445 76 225 746
Selva 11 2 4 17 179 17 94 290
Solsonès 0 2 0 2 0 54 0 54
Tarragonès 9 4 4 17 217 118 75 410
Terra Alta 0 1 8 9 0 30 116 146
Urgell 4 2 5 11 77 55 56 188
Vallès Occidental 71 6 16 93 1.150 233 436 1.819
Vallès Oriental 32 12 8 52 396 282 225 903
Catalunya 539 151 216 906 10.170 3.952 5.287 19.409
Metropolità 376 75 80 531 6.969 1.971 2.168 11.108
Comarques Gironines 46 14 20 80 864 307 569 1.740
Camp de Tarragona 28 10 21 59 580 319 431 1.330
Terres de l'Ebre 7 5 22 34 250 160 392 802
Ponent 36 10 25 71 627 269 537 1.433
Comarques Centrals 14 26 27 67 282 625 606 1.513
Alt Pirineu i Aran 2 2 7 11 30 55 104 189
Penedès 30 9 14 53 568 246 480 1.294
Barcelona 412 106 119 637 7.743 2.722 3.154 13.619
Girona 46 15 20 81 864 332 569 1.765
Lleida 38 13 32 83 657 353 641 1.651
Tarragona 43 17 45 105 906 545 923 2.374
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 12 de juliol de 2022.

Estadística SSGG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre de dia per a gent gran
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans amb dependències. Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. Poden ser de caràcter temporal o permanent. Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplicar. L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".