Saltar al contingut principal

Equipaments per a la gent gran. Centres de dia. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a a la gent gran. Centres de dia. Centres i places. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
Centres Places
Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total
2022 538 152 217 907 10.262 4.045 5.264 19.571
2021 539 151 216 906 10.170 3.952 5.287 19.409
2020 553 153 214 920 10.300 3.970 5.221 19.491
2019 546 152 212 910 9.997 3.941 5.177 19.115
2018 540 155 210 905 9.795 3.906 5.157 18.858
2017 543 151 209 903 9.747 3.772 5.056 18.575
2016 535 149 206 890 9.414 3.691 4.919 18.024
2015 531 151 203 885 9.264 3.687 4.830 17.781
Font:
2015: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Secretaria General.
2016-2019: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
2020-2022: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 31 de juliol de 2023.

SSGG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran (SSGG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre de dia per a gent gran
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans amb dependències. Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. Poden ser de caràcter temporal o permanent. Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplicar. L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".