Saltar al contingut principal

Adopció internacional. Infants adoptats. Per països

Adopció internacional. Infants adoptats. Per països Catalunya
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Infants adoptats 64 39 53 68 68 83 153 139 159 180 251 551
Total Europa 1 3 2 3 8 15 39 49 48 60 78 197
Bòsnia i Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgària 0 1 0 1 2 2 14 12 10 14 2 0
Croàcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geòrgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hongria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
República Txeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Moldàvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polònia 0 0 0 0 0 0 1 8 7 5 1 0
Rússia 0 0 0 0 1 10 19 29 30 38 75 187
Ucraïna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Resta d'Europa 1 2 2 1 5 3 4 0 0 2 0 0
Total Àfrica 10 10 8 10 8 2 22 17 52 47 87 171
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa d'Ivori 5 4 3 7 2 1 3 2 3 1 1 3
Gàmbia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiòpia 0 0 0 0 0 0 8 6 29 16 50 68
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 61
Madagascar 4 6 5 3 6 1 8 8 6 9 4 2
Marroc, el 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 32 34
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
República Democràtica del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rest d'Àfrica 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2
Total Amèrica 26 12 25 23 25 19 16 24 23 20 31 35
Bolívia 7 2 5 2 0 1 0 0 0 3 5 5
Brasil 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1
Colòmbia 5 2 5 15 18 4 6 14 11 12 14 17
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Equador 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haití 5 4 5 2 3 5 3 0 0 0 0 0
Hondures 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mèxic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 2
Panamà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perú 4 2 1 1 1 5 3 6 4 2 8 5
República Dominicana 4 1 9 3 2 3 1 2 2 0 0 1
Veneçuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Resta Amèrica 0 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total Àsia 27 14 18 32 27 47 76 49 36 53 55 148
Índia 2 0 6 6 4 5 8 8 3 3 2 3
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 0 2 0 0 0 3 1 1 1 0 3 0
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipines 1 2 0 2 4 4 8 2 4 5 10 6
Sri LanKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoris Palestins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailàndia 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Vietnam 24 8 11 21 18 31 47 29 15 26 10 6
Xina 0 0 0 2 0 3 11 9 12 19 30 83
Altres Àsia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Total Oceania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2024.

ADOP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants (ADOP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Adopció
Situació jurídica acordada judicialment per la qual s'origina una relació de filiació, amb efectes idèntics a la produïda per naturalesa i que causa parentiu entre un menor no emancipat o excepcionalment un major d'edat o un menor emancipat i una persona més gran de 25 anys o, conjuntament, per un matrimoni o parella de fet, sempre que hi hagi entre l'adoptat i els adoptants una diferència mínima d'edat de 14 anys. L'adopció internacional, però, presenta peculiaritats com ara l'adequació del procediment d'adopció a la legislació del país d'origen del menor i la inscripció de la resolució d'adopció plena en el Registre Civil Central, que produeix plens efectes executius a Espanya a més de l'adquisició de la nacionalitat espanyola del menor adoptat.

Aspectes metodològics

Acolliments i adopcions

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), que depén del Departament de Benestar i Família, té com a finalitat primordial contribuir a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional.

L'adopció és un procés legal, psicològic i social d'integració plena i definitiva d'un infant en el si d'una família en la qual no ha nascut. Es tracta d'una mesura de protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant.

La legislació per la qual es regeix el procés de l'adopció és la següent: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Aquesta legislació estableix en l'article 235 punt 30 els requisits que han de complir les persones que desitgen adoptar:

  • Estar en ple exercici dels drets civils.
  • Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
  • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que una de les persones hagi complert vint-i-cinc anys.

Adopció internacional

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

  • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
  • L'infant sigui declarat adoptable.
  • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
  • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

L'assignació d'un infant a una família depèn exclusivament de les decisions sobiranes dels països d'origen dels infants.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció està certificat en el sistema de qualitat per a les activitats de: tramitació de la resolució d'idoneïtat per a l'adopció internacional, conforme amb els requisits de la norma ISO 9001: 2008.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".