Saltar al contingut principal

Prestacions per atur. Beneficiaris. Províncies

Prestacions per atur. Beneficiaris per tipus de prestació. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total 159.428 24.859 12.060 26.860 223.207 1.761.916 12,7
Nivell contributiu 90.793 14.465 7.060 14.103 126.421 773.227 16,3
Contributiva 90.537 14.326 6.355 13.836 125.055 743.459 16,8
Treballadors eventuals agraris 256 139 705 266 1.366 29.768 4,6
Nivell assistencial 71.856 12.430 5.288 15.533 88.319 882.585 10,0
Subsidi 71.856 12.430 5.288 15.533 88.319 718.189 12,3
Treballadors eventuals agraris 0 0 0 0 0 87.566 z Dada no procedent
Renda agrària 0 0 0 0 0 76.830 z Dada no procedent
Renda activa d'inserció laboral 5.645 957 520 1.345 8.468 106.103 8,0
Programa d'activació per l'ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de maig de 2023.

ATURP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de prestacions per atur (ATURP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Beneficiari de prestacions per desocupació
Treballador en situació legal de desocupació que al final del període estadístic rep alguna de les següents prestacions: prestacions contributives per desocupació, prestacions assistencials econòmiques i renda activa d'inserció laboral.
Prestació contributiva per desocupació
Ajut que reben aquelles persones que han cotitzat un mínim de dotze mesos durant els sis anys anteriors a la situació d'atur. La durada de la prestació és, com a màxim, una tercera part del temps total cotitzat, amb un límit de dos anys.
Prestació econòmica
Dret de contingut dinerari que correspon al beneficiari quan concorren les condicions exigides per a la seva adquisició.
Renda activa d'inserció laboral
Ajuda específica econòmica dirigida als aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral (Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre).

Aspectes metodològics

Les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La informació es refereix a les prestacions que protegeixen la situació per atur en els àmbits contributiu, assistencial, renda activa d'inserció i programa d'activació per l’ocupació. Per accedir a les prestacions és necessària la cotització prèvia a la Seguretat Social per aquesta contingència i reunir els requisits que s’exigeixin en cada cas.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".