Saltar al contingut principal

Prestacions per atur. Beneficiaris. Províncies

Prestacions per atur. Beneficiaris per tipus de prestació. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Beneficiaris 178.805 29.747 13.172 33.288 255.012 2.036.344 12,5
Nivell contributiu 100.574 17.323 7.448 17.566 142.911 922.856 15,5
Contributiva 100.342 17.158 6.710 17.238 141.448 891.811 15,9
Treballadors eventuals agraris 232 165 738 328 1.462 31.045 4,7
Nivell assistencial 71.856 12.430 5.288 15.533 99.945 969.412 10,3
Subsidi 70.185 10.968 5.027 13.766 99.945 798.581 12,5
Treballadors eventuals agraris 0 0 0 0 0 92.526 :
Renda agrària 0 0 0 0 0 78.305 :
Renda activa d'inserció laboral 8.047 1.456 698 1.956 12.156 144.072 8,4
Programa d'activació per l'ocupació 0 0 0 0 0 4 9,5
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

Darrera actualització: 12 de maig de 2022.

Estadística ATURP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Beneficiari de prestacions per desocupació
Treballador en situació legal de desocupació que al final del període estadístic rep alguna de les següents prestacions: prestacions contributives per desocupació, prestacions assistencials econòmiques i renda activa d'inserció laboral.
Prestació contributiva per desocupació
Ajut que reben aquelles persones que han cotitzat un mínim de dotze mesos durant els sis anys anteriors a la situació d'atur. La durada de la prestació és, com a màxim, una tercera part del temps total cotitzat, amb un límit de dos anys.
Prestació econòmica
Dret de contingut dinerari que correspon al beneficiari quan concorren les condicions exigides per a la seva adquisició.
Renda activa d'inserció laboral
Ajuda específica econòmica dirigida als aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral (Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre).

Aspectes metodològics

Les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La informació es refereix a les prestacions que protegeixen la situació per atur en els àmbits contributiu, assistencial, renda activa d'inserció i programa d'activació per l’ocupació. Per accedir a les prestacions és necessària la cotització prèvia a la Seguretat Social per aquesta contingència i reunir els requisits que s’exigeixin en cada cas.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".