Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents 2014
Catalunya Espanya
Import % Import % % Cat./Esp.
Ingressos corrents 40.914.596 100,0 253.335.461 100,0 16,2
Cotitzacions socials 24.821.064 60,8 135.305.454 52,6 18,3
Dels ocupadors 19.045.150 46,7 103.092.749 40,1 18,5
De les persones protegides 5.775.914 14,2 32.212.706 12,5 17,9
Aportacions de les administracions públiques 15.386.820 37,7 111.383.326 43,3 13,8
Administració central 4.072.775 10,0 38.738.519 15,1 10,5
Administració autonòmica i local 11.314.045 27,7 72.644.807 28,2 15,6
Altres ingressos 706.712 1,7 6.646.681 2,6 10,6
Despeses corrents 42.417.248 100,0 263.135.348 100,0 16,1
Prestacions de protecció social 41.993.005 99,3 258.355.398 97,6 16,3
Sense control de recursos 37.306.013 88,2 222.058.483 83,9 16,8
Prestacions en efectiu 27.706.410 65,5 155.458.064 58,7 17,8
Prestacions en espècie 9.599.603 22,7 66.597.397 25,2 14,4
Amb control de recursos 4.686.992 11,1 36.296.915 13,7 12,9
Prestacions en efectiu 2.610.549 6,2 23.585.194 8,9 11,1
Prestacions en espècie 2.076.443 4,9 12.711.721 4,8 16,3
Despeses d'administració 387.822 0,9 4.755.455 1,8 8,2
Altres despeses 36.421 0,1 24.495 0,0 148,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

CPS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes de la protecció social (CPS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Els comptes de protecció social mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament.

Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS). Aquesta metodologia parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

La metodologia SEEPROS classifica les prestacions socials en les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària
  • discapacitat
  • vellesa
  • supervivència
  • família/fills
  • atur
  • habitatge
  • exclusió social no classificada en una altra part

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".