Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Prestacions de protecció social. Per funcions

Comptes de protecció social. Prestacions de protecció social. Per funcions 2014
Catalunya Espanya
Import % Import % % Cat./Esp.
Despesa en prestacions de protecció social 41.993.005 100,0 258.355.398 100,0 16,3
Malaltia/assistència sanitària 10.437.300 24,9 67.329.291 25,9 15,5
Invalidesa 3.125.892 7,5 18.988.971 7,3 16,5
Vellesa 16.995.462 40,6 101.334.997 39,0 16,8
Supervivència 3.954.506 9,4 25.544.066 9,8 15,5
Família/fills 1.670.123 4,0 13.651.417 5,3 12,2
Atur 4.695.959 11,2 27.794.437 10,7 16,9
Habitatge 113.059 0,3 1.106.519 0,4 10,2
Exclusió social no classificada 1.000.704 2,4 2.605.699 1,0 38,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

CPS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes de la protecció social (CPS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Els comptes de protecció social mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament.

Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS). Aquesta metodologia parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

La metodologia SEEPROS classifica les prestacions socials en les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària
  • discapacitat
  • vellesa
  • supervivència
  • família/fills
  • atur
  • habitatge
  • exclusió social no classificada en una altra part

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".