Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents per habitant

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents per habitant. A preus corrents Catalunya
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ingressos corrents 5.529 5.482 5.477 5.749 5.870 6.215 5.549 5.294
Cotitzacions socials 3.354 3.296 3.318 3.464 3.522 3.775 3.822 3.681
Dels ocupadors 2.574 2.550 2.561 2.687 2.730 2.965 2.977 2.846
De les persones protegides 781 747 758 777 792 811 845 835
Aportacions de les administracions públiques 2.079 2.088 2.043 2.154 2.228 2.314 1.606 1.492
Administració central (1) 550 645 552 477 436 512 -39 -7
Administració autonòmica 1.469 1.378 1.428 1.620 1.737 1.740 1.587 1.448
Administració local 60 65 63 58 55 62 58 51
Altres ingressos 96 97 115 131 120 125 122 121
Despeses corrents 5.732 5.679 5.674 5.736 5.825 5.844 5.262 4.825
Prestacions de protecció social 5.675 5.623 5.616 5.659 5.746 5.762 5.181 4.746
Sense control de recursos 5.042 4.942 4.910 4.931 5.019 5.140 4.661 4.299
Prestacions en efectiu 3.744 3.666 3.554 3.486 3.471 3.588 3.217 2.966
Prestacions en espècie 1.297 1.276 1.356 1.444 1.548 1.552 1.445 1.333
Amb control de recursos 633 680 706 729 727 622 519 447
Prestacions en efectiu 353 398 406 413 404 323 243 206
Prestacions en espècie 281 283 300 316 323 299 276 242
Despeses d'administració 52 52 53 70 72 76 75 74
Altres despeses 5 5 4 6 6 6 6 5
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Nota: (1) A partir dels canvis en el sistema de finançament autonòmic de l'any 2002, el superàvit a Catalunya del conjunt dels sistemes estatals de protecció social queda explicitat pel fet que l'aportació total de l'Estat esdevé negativa.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Els comptes de protecció social mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament.

Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS). Aquesta metodologia parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

La metodologia SEEPROS classifica les prestacions socials en les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària
  • discapacitat
  • vellesa
  • supervivència
  • família/fills
  • atur
  • habitatge
  • exclusió social no classificada en una altra part

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".