Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Prestacions de protecció social per habitant. Per funcions

Comptes de protecció social. Prestacions de protecció social per habitant. Per funcions. A preus corrents Catalunya
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Despesa en prestacions de protecció social 5.675 5.623 5.616 5.659 5.746 5.762 5.181 4.746
Malaltia/assistència sanitària 1.411 1.356 1.454 1.530 1.619 1.664 1.570 1.486
Invalidesa 422 418 412 397 396 389 386 370
Vellesa 2.297 2.198 2.081 2.007 1.934 1.803 1.680 1.606
Supervivència 534 522 502 487 480 464 447 416
Família/fills 226 232 227 251 290 292 285 245
Atur 635 752 791 827 872 1.012 693 521
Habitatge 15 19 32 42 49 43 34 26
Exclusió social no clasificada 135 124 117 117 106 96 86 76
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

CPS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes de la protecció social (CPS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Els comptes de protecció social mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament.

Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS). Aquesta metodologia parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

La metodologia SEEPROS classifica les prestacions socials en les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària
  • discapacitat
  • vellesa
  • supervivència
  • família/fills
  • atur
  • habitatge
  • exclusió social no classificada en una altra part

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".