Saltar al contingut principal

Jurisdicció penal. Jutjats penals. Províncies

Penal. Jutjats penals. Causes i executòries. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Causes
Registrades durant l'any 24.532 3.159 1.205 4.211 33.107
Resoltes per sentència 25.037 3.412 1.362 4.172 33.983
Executòries
Registrades durant l'any 11.660 5.075 2.749 5.298 24.782
Pendents a fi d'any 24.287 5.995 2.648 7.265 40.195
Font: Departament de Justícia, a partir de dades del Consell General del Poder Judicial.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jutjats penals
Òrgans judicials amb competències respecte de l'enjudiciament i de la resolució dels delictes als quals la llei assenyali pena privativa de llibertat de durada no superior a cinc anys i faltes que hi estiguin relacionades. L'àmbit territorial d'aquests òrgans és el de la província o bé, quan la llei ho estableix, el d'un o més partits judicials de la mateixa província. Tenen la seu a la capital de la província o, en el cas de les demarcacions d'àmbit inferior a la província, a la capital del partit judicial que la llei determina.

Aspectes metodològics

Els jutjats i tribunals de la jurisdicció ordinària s'organitzen en diferents ordres jurisdiccionals per raó de la matèria dels assumptes de què coneixen. Els ordres són: penal, civil, social i contenciós administratiu.

Un altre criteri d'organització és el territorial, d'acord amb l'abast territorial de les seves competències, i pot ser estatal, autonòmic, supraprovincial, provincial, infraprovincial, de partit judicial o municipal.

Finalment, els òrgans judicials es classifiquen en òrgans unipersonals (jutjats) i en òrgans col·legiats (tribunals) segons el nombre de persones que en siguin titulars.

L'òrgan judicial superior en tots els ordres és el Tribunal Suprem que té competència a tot el territori espanyol. Un altre tribunal amb competència a tot l'Estat és l'Audiència Nacional que coneix d'assumptes penals, contenciosos i socials d'àmbit superior al d'una comunitat autònoma.

Amb competència a tot el territori i sense formar part de la jurisdicció ordinària, el Tribunal Constitucional coneix dels recursos d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives, dels recursos d'empara per violació de drets fonamentals i dels conflictes de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes o dels que tinguin aquestes entre si.

Tipus d'òrgans judicials

A Catalunya hi tenen seu els òrgans judicials següents:

 • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Audiències provincials
 • Jutjats degans
 • Jutjats de primera instància i instrucció
 • Jutjats de família i Jutjats de capacitat i estat civil de les persones
 • Jutjats mercantils
 • Jutjats del registre civil exclusiu
 • Jutjats de violència sobre la dona
 • Jutjats de menors
 • Jutjats de vigilància penitenciària
 • Jutjats penals
 • Jutjats socials
 • Jutjats contenciosos administratius
 • Jutjats de pau

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".