Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Altes i baixes. Per sexe

Població penitenciària. Altes i baixes. Per sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Altes 784 55 839
Penats 422 33 455
De llibertat 57 5 62
Trasllat d'altres centres 346 27 373
Altres 19 1 20
Preventius 360 22 382
De llibertat 312 19 331
Trasllat d'altres centres 48 3 51
Altres 0 0 0
Internats judicials 2 0 2
De llibertat 1 0 1
Trasllat d'altres centres 1 0 1
Altres 0 0 0
Baixes 897 73 970
Penats 680 53 733
Per llibertat 256 22 278
Trasllat a altres centres 343 25 368
Per defunció 9 1 10
No presentats després d'un permís 66 5 71
Per evasió 6 0 6
Altres 0 0 0
Preventius 216 20 236
Per llibertat 151 14 165
Trasllat a altres centres 47 4 51
Per defunció 17 2 19
Per evasió 1 0 1
Altres 0 0 0
Internats judicials 1 0 1
Per llibertat 0 0 0
Trasllat a altres centres 1 0 1
Per defunció 0 0 0
Per evasió 0 0 0
Altres 0 0 0
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Darrera actualització: 5 de maig de 2022.

Estadística PREC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població penitenciària
Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".