Saltar al contingut principal

Jurisdicció civil. Audiències provincials. Províncies

Civil. Audiències provincials. Assumptes i resolucions. Províncies Catalunya
Assumptes per resoldre Registrats durant l'any Pendents a fi d'any Resolucions Sentències dictades
2021 22.862 16.923 12.422
2020 17.531 15.177 12.726
2019 21.221 19.397 12.827
2018 19.878 19.832 11.209
2017 18.914 18.242 10.772
2016 18.448 16.824 8.631
2015 18.572 15.725 7.948
2014 15.699 12.577 8.508
2013 14.030 12.021 9.092
2012 17.050 12.955 10.002
2011 16.369 11.457 9.726
2010 15.189 9.975 9.430
2009 14.836 9.071 9.848
2008 15.062 9.022 9.855
2007 15.347 8.560 9.611
2006 13.724 7.542 9.612
2005 15.167 7.862 10.559
2004 13.983 7.818 10.875
2003 13.750 8.394 11.862
2002 15.774 10.366 12.941
2001 13.044 11.314 14.607
2000 18.126 15.589 15.139
1999 17.808 15.612 15.567
1998 18.415 16.918 15.135
1997 18.986 16.746 12.326
Font:
1997-2013: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a partir d'estadístiques del Consell General del Poder Judicial.
2014-2021: Departament de Justícia, a partir de dades del Consell General del Poder Judicial.

Darrera actualització: 5 d'octubre de 2022.

JUTTRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'Administració de Justícia (JUTTRI).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Audiències provincials
Òrgans jurisdiccionals amb competències en matèria civil i penal en l'àmbit provincial. En l'ordre civil, coneixen dels recursos que la llei estableix contra resolucions dictades en primera instància pels jutjats de primera instància de la província. En l'ordre penal, les seves competències principals són les següents: - Enjudicien i sentencien els delictes, excepte els que la llei atribueix als jutjats penals o altres. - Coneixen dels recursos establerts contra resolucions dictades pels jutjats penals i jutjats d'instrucció de la província i dels recursos que estableixi la llei contra les resolucions dels jutjats de vigilància penitenciària en matèria d'execució de penes i del règim del seu compliment. Estan integrades per diverses seccions i ubicades a les capitals provincials.
Procediment civil
Procediment que engloba, per una banda, la jurisdicció contenciosa, aquella en què es decideixen assumptes on s'ha produït contraposició d'interessos entre dues parts; i, per una altra, la jurisdicció voluntària, en què una persona demana la declaració d'un dret sense oposició de part.
Resolució
Determinació presa pels jutges o els tribunals, que pot ser en forma d'acte, de provisió o de sentència.
Sentència
Declaració del judici i resolució del jutge.

Aspectes metodològics

Els jutjats i tribunals de la jurisdicció ordinària s'organitzen en diferents ordres jurisdiccionals per raó de la matèria dels assumptes de què coneixen. Els ordres són: penal, civil, social i contenciós administratiu.

Un altre criteri d'organització és el territorial, d'acord amb l'abast territorial de les seves competències, i pot ser estatal, autonòmic, supraprovincial, provincial, infraprovincial, de partit judicial o municipal.

Finalment, els òrgans judicials es classifiquen en òrgans unipersonals (jutjats) i en òrgans col·legiats (tribunals) segons el nombre de persones que en siguin titulars.

L'òrgan judicial superior en tots els ordres és el Tribunal Suprem que té competència a tot el territori espanyol. Un altre tribunal amb competència a tot l'Estat és l'Audiència Nacional que coneix d'assumptes penals, contenciosos i socials d'àmbit superior al d'una comunitat autònoma.

Amb competència a tot el territori i sense formar part de la jurisdicció ordinària, el Tribunal Constitucional coneix dels recursos d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives, dels recursos d'empara per violació de drets fonamentals i dels conflictes de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes o dels que tinguin aquestes entre si.

Tipus d'òrgans judicials

A Catalunya hi tenen seu els òrgans judicials següents:

 • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Audiències provincials
 • Jutjats degans
 • Jutjats de primera instància i instrucció
 • Jutjats de família i Jutjats de capacitat i estat civil de les persones
 • Jutjats mercantils
 • Jutjats del registre civil exclusiu
 • Jutjats de violència sobre la dona
 • Jutjats de menors
 • Jutjats de vigilància penitenciària
 • Jutjats penals
 • Jutjats socials
 • Jutjats contenciosos administratius
 • Jutjats de pau

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".