Saltar al contingut principal

Jurisdicció contenciosa administrativa. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Contenciós administratiu. Tribunals Superiors de Justícia 2023
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Assumptes per resoldre
Registrats durant l'any 6.057 59.436 10,2
Pendents a fi d'any 9.679 86.593 11,2
Resolucions
Sentències dictades 4.362 46.086 9,5
Font: Departament de Justícia, Drets i Memòria.
Nota: No es tenen en compte els jutjats contenciosos administratius, sinó únicament les Sales Contencioses Administratives dels Tribunals Superiors de Justícia.

Darrera actualització: 16 de juliol de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jutjats contenciosos administratius
Són òrgans unipersonals. L'àmbit territorial d'aquests òrgans és el de la província. Tenen la seu a la capital de la província. Coneixen en primera o única instància dels recursos contenciosos administratius que es plantegen contra els actes i disposicions de l'Administració pública que la llei determina.
Resolució
Determinació presa pels jutges o els tribunals, que pot ser en forma d'acte, de provisió o de sentència.
Sentència
Declaració del judici i resolució del jutge.

Aspectes metodològics

La presentació de les taules es fa seguint la tipologia dels diversos àmbits del dret dins de l'ordenament jurídic català i estatal a 31 de desembre:

  • penal
  • civil
  • contenciós administratiu
  • constitucional
  • social
  • familiar
  • juvenil

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, constituït el 1989, és la institució que culmina l'organització judicial de l'àmbit territorial de Catalunya i exhaureix les diverses instàncies processals, sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) compta amb tres sales: sala civil i penal, sala contenciosa administrativa i sala social.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es el órgano fiscalizador de las administraciones públicas en Cataluña. La Sala Contenciosa Administrativa ve como única instancia los recursos contenciosos contra actuaciones de la Administración que la ley no atribuye a ningún otro órgano de esta jurisdicción. Conoce de los recursos relativos a los actos de las entidades locales y autonómicas, de las apelaciones promovidas contra las resoluciones de los juzgados de lo Contencioso, de las cuestiones de competencia entre estos juzgados y de los recursos de casación para la unificación de doctrina o en interés de la Ley. Está formada por un presidente y 25 magistrados en servicio activo, divididos en 5 secciones.