Saltar al contingut principal
Conflictivitat constitucional. Tribunal Constitucional Catalunya. 2022
2022 1981-2022 (1)
GENERALITAT-ESTAT (2)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 2 25
Requeriments no continuats (4) 0 202
Assumptes plantejats al TC 0 390
Assumptes admesos al TC 0 387
Recursos 0 108
Conflictes 0 279
Assumptes finalitzats 0 392
Per sentència del TC 0 314
Recursos 0 108
Conflictes 0 206
Per desistiment (5) 0 58
Recursos 0 3
Conflictes 0 55
Per assentiment (6) 0 6
Conflictes 0 6
Per desaparició de l'objecte (7) 0 14
Recursos 0 1
Conflictes 0 13
Assumptes pendents a final de 2022 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recursos 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Conflictes 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
ESTAT-GENERALITAT (8)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 4 49
Requeriments no continuats (4) 0 40
Assumptes admesos al TC 1 181
Recursos 1 104
Conflictes 0 70
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 7
Assumptes finalitzats 6 181
Per sentència del TC 6 138
Recursos 6 95
Conflictes 0 37
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 6
Per desistiment (5) 0 35
Recursos 0 10
Conflictes 0 25
Per assentiment (6) 0 5
Conflictes 0 5
Per desaparició de l'objecte (7) 0 4
Conflictes 0 3
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 1
Assumptes pendents a final de 2022 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recursos 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Conflictes 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recursos d'inconstitucionalitat d'altres ens estatals
Contra lleis de la Generalitat (9)
Plantejats 4 35
Sentenciats 2 26
Desistits 0 1
Desaparegut l'objecte 0 2
Pendents a final de 2022 6 0
Contra disposicions de l'Estat en els quals intervé la Generalitat (10)
Plantejats 0 2
Sentenciats 0 2
Pendents a final de 2022 0 0
Conflictes de competència de la Generalitat contra altres CCAA
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 1
Desistits 0 0
Pendents a final de 2022 0 0
Conflictes de l'autonomia local contra lleis de la Generalitat
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 0
Extingits 0 1
Pendents a final de 2022 0 0
Qüestions d'inconstitucionalitat plantejades pels tribunals
Sobre lleis de la Generalitat (11)
Plantejades i admeses 1 65
Sentenciades 1 57
Desaparegut l'objecte 0 7
Pendents a final de 2022 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Departament de la Presidència. Gabinet Jurídic.
Notes:
(1) Es recull el total acumulat corresponent a l'actual etapa constitucional. La conflictivitat ha estat comptabilitzada de la manera següent: pel que fa als requeriments, recursos i conflictes, segons la data de la disposició o acte impugnats; els assumptes finalitzats, segons la data de la sentència o de l'acte de finalització dictats pel Tribunal Constitucional (TC); i els assumptes que estan pendents, segons l'any de la disposició o acte impugnat.
(2) Es refereix a les actuacions iniciades pels òrgans de la Generalitat contra normes o actes estatals.
(3) Són els procediments de negociació bilateral Generalitat-Estat que se segueixen d'acord amb l'art. 33.2 LOTC per resoldre les discrepàncies competencials manifestades en relació amb normes amb rang de llei que han acabat amb acord bilateral o sense acord però la discrepància no es formalitza en un recurs. S'han comptabilitzat de la manera següent: pel que fa als finalitzats, segons la data de presentació al Tribunal Constitucional de l'acord final; pel que fa als pendents, segons l'any de la disposició impugnada.
(4) Són les controvèrsies que han trobat resposta per avinença en la fase del requeriment previ i que no han arribat a plantejar-se com a conflictes davant el TC.
(5) A petició de la part que va plantejar la controvèrsia.
(6) A petició de la part contra la qual es va formular la impugnació.
(7) Com a conseqüència de la doctrina del TC continguda en una sentència dictada en un tema similar i que aporta una resposta aplicable a la situació controvertida.
(8) Actuacions començades pel Govern de l'Estat contra normes i actes de la Generalitat.
(9) Recursos plantejats pel Defensor del Poble o per més de 50 diputats de les Corts Generals.
(10) Recursos plantejats per tercers legitimats contra normes amb rang de llei de l'Estat en els quals la Generalitat es persona i intervé.
(11) Es comptabilitzen segons l'any de la seva admissió a tràmit per part del TC.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conflicte constitucional
Conjunt de procediments iniciats per una administració contra disposicions o actes d'una altra.
Desistiment
Acte on la part que ha exercit una acció judicial la retira o manifesta que no vol continuar amb les seves pretensions.
Recurs judicial
Acte que s'expressa davant de la instància judicial corresponent i pel qual es posa de manifest el desacord amb una resolució o sentència.
Requeriment
Instigació verbal o escrita, mitjançant una autoritat pública, a una persona perquè executi o s'abstingui d'executar un acte determinat.
Sentència
Declaració del judici i resolució del jutge.
Tribunal Constitucional
Està integrat per dotze membres, que ostenten el títol de magistrats del Tribunal Constitucional.
Els membres són nomenats pel Rei mitjançant un Reial decret.
Els membres són proposats per les dues cambres que integren les Corts Generals (quatre membres pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat), pel Govern (dos membres) i pel Consell General del Poder Judicial (dos membres).
La designació per a aquest càrrec es fa per nou anys i recau en ciutadans espanyols que són magistrats o fiscals, professors d'Universitat, funcionaris públics o advocats.
Han de ser juristes amb una reconeguda competència i més de quinze anys d'exercici professional.

Aspectes metodològics

El Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució. És únic en el seu ordre i amb jurisdicció a tot l'Estat, exerceix les competències definides a l'article 161 de la Constitució. El Tribunal Constitucional és independent dels altres òrgans constitucionals i només està sotmès a la Constitució i a la llei orgànica de la mateixa.

El sistema de competències jurisdiccionals atribuïdes actualment al Tribunal Constitucional és el següent:

  • Control de constitucionalitat de normes amb rang de llei, siguin de l'Estat o de les comunitats autònomes.
  • Recurs d'empara per violació de les llibertats i els drets inclosos a l'article 53.2 de la Constitució.
  • Conflictes constitucionals, o bé entre l'Estat i una o diverses comunitats autònomes, o entre dues o més comunitats autònomes, o bé entre òrgans constitucionals de l'Estat.
  • Conflicte en defensa de l'autonomia local.
  • Control previ de constitucionalitat de tractats internacionals.
  • Anul·lacions en defensa de la jurisdicció del tribunal.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".