Saltar al contingut principal

Equipament TIC a la llar. Per grandària de la llar

Equipament TIC a la llar. Per grandària de la llar Catalunya. 2022
Grandària de la llar
1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més Total
Ordinador 75,5 80,2 92,8 95,4 94,8 85,6
Internet 94,1 96,5 99,6 99,4 100,0 97,4
Banda ampla 94,1 96,5 99,6 99,4 100,0 97,4
Telèfon mòbil 99,3 99,7 100,0 100,0 100,0 99,8
Telèfon fix 51,4 71,5 75,9 74,6 65,6 68,0
Tauleta tàctil 45,7 48,1 63,3 71,5 78,4 57,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Nota: Equipament a habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.

Darrera actualització: 29 de desembre de 2022.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si en l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".