Saltar al contingut principal

Producció venuda. Per agrupacions d'activitat

Sector industrial. Producció venuda. Per divisions de la indústria Catalunya
2022 (p) 2021
Productes alimentaris 26.252.950 21.781.090
Begudes 3.146.479 2.697.192
Tabac manufacturat 0 0
Tèxtil 2.121.898 1.865.176
Peces de vestir 785.482 770.310
Cuir i calçat 516.210 428.924
Fusta i suro, excepte mobles 938.470 770.037
Paper 5.262.370 4.070.396
Serveis d'impressió i de reproducció de material enregistrat 1.269.441 1.099.364
Carbó de coc i productes de la refinació del petroli 7.111.033 4.886.876
Productes químics 19.585.326 16.991.750
Productes farmacèutics 4.447.033 4.018.596
Productes de cautxú i matèries plàstiques 4.897.223 4.441.690
Altres productes minerals no metàl·lics 2.367.800 1.884.504
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 4.950.076 4.526.622
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 8.044.424 7.106.836
Productes informàtics, electrònics i òptics 1.373.261 1.158.878
Material i equips elèctrics 3.930.797 3.218.845
Maquinària i equips ncaa 5.631.375 5.057.614
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 10.078.609 10.483.355
Altre material de transport 821.384 626.184
Mobles 1.056.838 871.273
Altres productes manufacturats 1.527.259 1.422.178
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.326.321 2.906.799
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 5.317.264 3.475.153
Total 124.759.324 106.559.642
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Nota: L'any 2021 es van aplicar millores metodològiques a l'Enquesta industrial de productes; per tant, els resultats de l'any 2021 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta industrial de productes (EIP) és una operació estadística anual que du a terme l' INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir informació precisa i detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes (uns 4.000) que cobreixen la major part del sector industrial.

L'Idescat també du a terme una explotació anual de les dades individualitzades de l'enquesta per tal d'ampliar els resultats disponibles per a Catalunya. La classificació utilitzada és la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix el territori de l'Estat espanyol, excepte Ceuta i Melilla, i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'explotació per a Catalunya recull dades d'unes 11.000 empreses que informen de la producció venuda pels aproximadament 12.000 establiments industrials ubicats a Catalunya.

L'enquesta es basa en el Reglament del Consell (CEE) núm. 3924/91, relatiu a la creació d'una enquesta comunitària sobre la producció industrial i el Reglament de la Comissió (CE) núm. 912/2004 sobre l'aplicació del Reglament del Consell.

Els resultats del darrer any publicat són provisionals, fins que, en difondre els de l'any següent, s'actualitzen i passen a ser definitius.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".