Saltar al contingut principal

Producció venuda. Per agrupacions d'activitat

Sector industrial. Producció venuda. Per divisions de la indústria Catalunya
2021 (p)
Productes alimentaris 21.783.845
Begudes 2.633.546
Tabac manufacturat 0
Tèxtil 1.888.152
Peces de vestir 768.703
Cuir i calçat 428.925
Fusta i suro, excepte mobles 770.370
Paper 4.070.532
Serveis d'impressió i de reproducció de material enregistrat 1.099.364
Carbó de coc i productes de la refinació del petroli 4.886.876
Productes químics 16.989.153
Productes farmacèutics 4.018.596
Productes de cautxú i matèries plàstiques 4.441.739
Altres productes minerals no metàl·lics 1.884.108
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 4.511.274
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 7.091.235
Productes informàtics, electrònics i òptics 1.158.878
Material i equips elèctrics 3.152.242
Maquinària i equips ncaa 5.036.566
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 10.483.355
Altre material de transport 626.198
Mobles 871.325
Altres productes manufacturats 1.415.128
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.906.754
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.475.123
Total 106.391.987
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Nota: L'any 2021 es van aplicar millores metodològiques a l'Enquesta industrial de productes; per tant, els resultats de l'any 2021 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2022.

Estadística EIP

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta industrial de productes (EIP) és una operació estadística anual que du a terme l' INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir informació precisa i detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes (uns 4.000) que cobreixen la major part del sector industrial.

L'Idescat també du a terme una explotació anual de les dades individualitzades de l'enquesta per tal d'ampliar els resultats disponibles per a Catalunya. La classificació utilitzada és la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix el territori de l'Estat espanyol, excepte Ceuta i Melilla, i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'explotació per a Catalunya recull dades d'unes 11.000 empreses que informen de la producció venuda pels aproximadament 12.000 establiments industrials ubicats a Catalunya.

L'enquesta es basa en el Reglament del Consell (CEE) núm. 3924/91, relatiu a la creació d'una enquesta comunitària sobre la producció industrial i el Reglament de la Comissió (CE) núm. 912/2004 sobre l'aplicació del Reglament del Consell.

Els resultats del darrer any publicat són provisionals, fins que, en difondre els de l'any següent, s'actualitzen i passen a ser definitius.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".