Saltar al contingut principal

Equipament TIC i comerç electrònic a les empreses. Per grandària de l'empresa

Equipament TIC i comerç electrònic a les empreses. Per dimensió de l'empresa Catalunya. 2022
Menys de 10 ocupats 10 ocupats o més Total
Equipament
Ordinador 88,6 99,6 89,1
Connexió a Internet 84,4 98,9 85,1
Pàgina web 30,9 84,8 33,6
Comerç electrònic
Compres 24,4 45,2 25,4
Vendes 14,6 33,6 15,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Nota: El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023.

ETICCE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç electrònic
Transacció electrònica en la compra o venda de productes (béns o serveis), entre empreses, habitatges, individus, Administració o altres organitzacions públiques o privades, realitzada mitjançant xarxes telemàtiques. El pagament dels béns o serveis adquirits per comerç electrònic es pot realitzar a través d'aquestes xarxes o altres vies. Les comandes efectuades per telèfon, fax o per correu electrònic escrit manualment no es consideren comerç electrònic.

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la implantació de les TIC a les empreses i l'ús del comerç electrònic per part d'aquestes.

L'ETICCE és una enquesta anual que té una doble referència temporal: mentre que el període de referència per a les variables de comerç electrònic és l'any que s'indica a la taula, les variables sobre equipament de les TIC són del gener de l'any següent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".