Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i nombre d'assalariats

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i nombre d'assalariats Catalunya. 2022
Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb establiments a Catalunya 35.688 76.493 529.502 641.683
Sense assalariats 11.873 45.871 312.987 370.731
D'1 a 9 assalariats 16.757 27.350 193.588 237.695
De 10 a 49 assalariats 5.206 2.923 16.995 25.124
De 50 a 249 assalariats 1.344 288 4.198 5.830
250 o més assalariats 508 61 1.734 2.303
Establiments 42.193 85.657 602.496 730.346
Sense assalariats 15.513 53.461 356.655 425.629
D'1 a 9 assalariats 19.301 29.016 216.172 264.489
De 10 a 49 assalariats 5.872 2.945 24.162 32.979
De 50 a 249 assalariats 1.306 215 4.761 6.282
250 o més assalariats 201 20 746 967
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: A partir de la data de referència a 1 de gener de 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal a unitat estadística. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 17 de febrer de 2023.

Estadística EE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Establiment
Empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Aspectes metodològics

S'ofereix informació de l'Estadística d'empreses i establiments que l'Idescat elabora a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. Aquesta operació presenta el nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya segons diversos criteris: per sectors d'activitat, per condició jurídica, per nombre d'assalariats. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les Comunitats de propietaris i el servei domèstic.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica les empreses per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya, també s'hi inclouen).

Fins a l'any de referència 2018 el concepte d'empresa coincideix amb el d'unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d'empresa incideix en l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat de l'empresa. En definitiva, es prioritzen els factors econòmics de les unitats davant de la visió tradicional, més orientada als aspectes legals. Les unitats legals que no formen part de grups d'empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".