Saltar al contingut principal

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat i condició jurídica

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat i condició jurídica Catalunya. 2022
Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb establiments a Catalunya 35.688 76.493 529.502 641.683
Persones físiques 11.303 36.231 294.962 342.496
Societats anònimes 3.507 1.609 10.144 15.260
Societats limitades 18.892 34.770 170.310 223.972
Altres 1.986 3.883 54.086 59.955
Empreses amb seu social a Catalunya 34.811 75.923 523.489 634.223
Persones físiques 11.293 36.206 294.750 342.249
Societats anònimes 3.110 1.502 8.703 13.315
Societats limitades 18.413 34.424 166.154 218.991
Altres 1.995 3.791 53.882 59.668
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: A partir de la data de referència a 1 de gener de 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal a unitat estadística. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 17 de febrer de 2023.

EE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Empreses i establiments (EE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Establiment
Empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Aspectes metodològics

S'ofereix informació de l'Estadística d'empreses i establiments que l'Idescat elabora a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. Aquesta operació presenta el nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya segons diversos criteris: per sectors d'activitat, per condició jurídica, per nombre d'assalariats. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les Comunitats de propietaris i el servei domèstic.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica les empreses per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya, també s'hi inclouen).

Fins a l'any de referència 2018 el concepte d'empresa coincideix amb el d'unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d'empresa incideix en l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat de l'empresa. En definitiva, es prioritzen els factors econòmics de les unitats davant de la visió tradicional, més orientada als aspectes legals. Les unitats legals que no formen part de grups d'empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".