Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i sexe

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i sexe Catalunya. 2019
Generalitat de Catalunya (1) Administració local (2) Universitats Ens parlamentaris i org. independents Total
Homes 72.456 37.641 13.395 261 123.753
Dones 142.928 45.364 12.476 393 201.161
Total 215.384 83.005 25.871 654 324.914
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública.
Notes:
- (1) Inclou el sector públic.
- (2) No s'hi inclouen els consorcis i fundacions.

Darrera actualització: 5 d'octubre de 2020.

Estadística PAP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Administració local
Concepte agregat que inclou informacions referents a les administracions i òrgans de govern dels ens locals territorials municipis, comarques i províncies, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis, així com de les administracions institucionals dependents de qualssevol d'elles organismes autònoms, entitats públiques empresarials, etc.
Ens parlamentaris i organismes independents
Conjunt integrat per organismes independents previstos a l'Estatut, com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, organismes independents amb finalitats públiques, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i el Parlament de Catalunya.
Universitat
Institució amb personalitat jurídica, que desenvolupa les seves funcions en règim d'autonomia, que realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a través de l'Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferentsadministracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".