Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i vinculació

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i vinculació Catalunya. 2021
Generalitat de Catalunya Administració local Universitats Ens parlamentaris i org. independents Total
Funcionaris 103.011 31.181 7.107 293 141.592
Interins 61.486 12.683 1.230 102 75.501
Laborals indefinits 42.688 38.723 5.536 16 86.963
Laborals temporals 19.962 15.372 2.026 5 37.365
Alts càrrecs 207 0 0 0 207
Eventuals 166 752 1 114 1.033
Associats 0 0 10.694 0 10.694
Altres directius 596 584 259 21 1.460
Total 228.116 99.295 26.853 551 354.815
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administració i Funció Pública.
Notes:
- Generalitat de Catalunya: inclou el sector públic.
- Adminsitració Local: no s'hi inclouen els consorcis i fundacions.
- Altres directius: laborals d'alta direcció i altre personal directiu.
- El creixement notable d'efectius de l'administració local respecte de l'any anterior es deu al fet que Transports Metropolitans de Barcelona no va proporcionar les seves dades de personal corresponents als anys 2019 i 2020, de manera que s'havia subestimat el total d'empleats per a aquests dos anys.

Darrera actualització: 14 de juliol de 2023.

PAP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de personal de l'Administració (PAP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Administració local
Concepte agregat que inclou informacions referents a les administracions i òrgans de govern dels ens locals territorials municipis, comarques i províncies, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis, així com de les administracions institucionals dependents de qualssevol d'elles organismes autònoms, entitats públiques empresarials, etc.
Alt càrrec
Personal que ocupa llocs de direcció política a l'Administració, arran d'un acte de lliure nomenament del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament d'adscripció, o, en el cas de la secretaria del Govern, d'un acte de lliure nomenament de la Presidència. A l'efecte del Banc de dades, s'hi inclouen també els consellers i el president de la Generalitat, tot i que pròpiament es tracta de titulars d'òrgans superiors.
Altres directius
Personal que ocupa llocs de direcció professional en règim laboral d'alta direcció, en el cas de la Generalitat, principalment en ens públics diferents a la matriu departamental. En el cas d'administracions locals, inclou el personal directiu nomenat pel ple a proposta de l'alcalde/essa o president/a de la corporació. En el cas d'empreses públiques inclou aquell personal vinculat per una relació de caràcter laboral i que exerceix funcions directives, en el sentit que exercita funcions separades amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions establerts pel màxim responsable de la institució.
Eventual
Personal que du a terme funcions de confiança o d'assessorament a un alt càrrec, arran d'un acte de lliure nomenament de l'alt càrrec en qüestió. En el cas de la Generalitat, el nombre i la distribució departamental està limitada per disposicions de govern, i el cessament es disposa automàticament en ocasió de la fi de la prestació de serveis de l'alt càrrec que el va nomenar.
Funcionari
Personal que presta, amb caràcter permanent, serveis professionals a l'Administració pública en virtut d'un nomenament administratiu.
Interí
Personal que presta, amb caràcter temporal, serveis professionals a l'Administració pública en virtut d'un nomenament administratiu. A l'efecte del Banc de dades, s'hi inclou també els funcionaris en pràctiques i els funcionaris que estan fent el curs selectiu, en el marc de processos en què estan previstes aquestes fases.
Laboral indefinit
Personal que presta serveis professionals a l'Administració pública en virtut d'un contracte de naturalesa laboral, per a la prestació, amb caràcter general, de serveis propis d'un ofici o d'una especialitat, de manera estable i amb vocació de permanència. En el Banc de dades, en aquesta categoria de classificació, s'hi inclouen també els efectius indefinits no fixos de plantilla declarats com a tals a conseqüència de pronunciaments jurisdiccionals. El personal indefinit no fix ha de consolidar la consideració de permanent mitjançant la superació dels corresponents processos selectius que garanteixin els principis constitucionals definidors dels sistemes d'accés a l'Administració d'igualtat, mèrit i capacitat.
Laboral temporal
Personal que presta serveis professionals a l'Administració pública en virtut d'un contracte de naturalesa laboral, per a la prestació, amb caràcter general, de serveis propis d'un ofici o d'una especialitat, en un període delimitat de temps.
Universitat
Institució amb personalitat jurídica, que desenvolupa les seves funcions en règim d'autonomia, que realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a través de l'Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferentsadministracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".