Saltar al contingut principal

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per tipus d'ens i sexe

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per tipus d'ens i sexe Catalunya. 2022
Departaments Ens públics Empreses públiques Consorcis Fundacions Total
Homes 49.280 895 19.420 7.547 2.387 79.529
Dones 89.225 2.266 45.933 22.338 4.471 164.233
Total 138.505 3.161 65.353 29.885 6.858 243.762
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administració i Funció Pública.
Nota: L’any 2020 es va produir un canvi en la manera com el Banc de dades de l’ocupació pública classifica els ens del sector públic.

Darrera actualització: 1 de març de 2024.

PAP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de personal de l'Administració (PAP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consorci
Entitat de dret públic, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per crear i gestionar serveis que s'instrumenta per mitjà de la cooperació entre administracions públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats concurrents amb les de l'Administració, sempre que aquesta cooperació no es pugui portar a terme mitjançant convenis o altres figures de col·laboració i sempre que es requereixi d'aportació econòmica de tots els ens consorciats.
Departaments
Cadascuna de les unitats administratives en què per raó d'especialització funcional s'organitza el Govern i que, integradament, formen l'Administració de la Generalitat, la direcció superior de les quals correspon a un conseller o consellera nomenat per la Presidència de la Generalitat. El nombre, denominació i competències dels departaments està determinat per decret del president o presidenta de la Generalitat. Els departaments s'estructuren en les secretaries generals o sectorials, les direccions generals, els comissionats que escaiguin, i la resta d'òrgans actius sota criteris de jerarquia.
Empresa pública
Concepte agregat que inclou les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya o els seus ens dependents i les entitats de dret públic de naturalesa singular. (p. ex. l’Agència Tributària de Catalunya i el Servei Català de la Salut).
Ens públics de la Generalitat de Catalunya
Concepte agregat que incorpora el personal adscrit a les entitats autònomes administratives, entitats autònomes comercials i financeres i la Comissió Jurídica Assessora.
Fundació
Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Presidència a través del Gabinet de Suport Tècnic i Estudis amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferents administracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.