Saltar al contingut principal

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per tipus d'ens i sexe

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per tipus d'ens i sexe Catalunya. 2019
Departaments Ens públics Empreses públiques Consorcis Fundacions Total
Homes 46.779 9.358 6.994 7.327 1.998 72.456
Dones 84.711 28.783 9.421 16.982 3.031 142.928
Total 131.490 38.141 16.415 24.309 5.029 215.384
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública.

Darrera actualització: 5 d'octubre de 2020.

Estadística PAP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consorci
Entitat de dret públic, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per crear i gestionar serveis que s'instrumenta per mitjà de la cooperació entre administracions públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats concurrents amb les de l'Administració, sempre que aquesta cooperació no es pugui portar a terme mitjançant convenis o altres figures de col·laboració i sempre que es requereixi d'aportació econòmica de tots els ens consorciats.
Departaments
Cadascuna de les unitats administratives en què per raó d'especialització funcional s'organitza el Govern i que, integradament, formen l'Administració de la Generalitat, la direcció superior de les quals correspon a un conseller o consellera nomenat per la Presidència de la Generalitat. El nombre, denominació i competències dels departaments està determinat per decret del president o presidenta de la Generalitat. Els departaments s'estructuren en les secretaries generals o sectorials, les direccions generals, els comissionats que escaiguin, i la resta d'òrgans actius sota criteris de jerarquia.
Empresa pública
Concepte agregat que inclou les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya o els seus ens dependents.
Ens públics de la Generalitat de Catalunya
Concepte agregat que incorpora el personal adscrit a les entitats autònomes administratives, entitats autònomes comercials i financeres, l'Agència Tributària de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora, el Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Assistència i Serveis socials i el personal de la Generalitat adscrit al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i al Consorci d'Educació de Barcelona.
Fundació
Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a través de l'Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferentsadministracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".