Saltar al contingut principal

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per col·lectiu i sexe

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per col·lectiu i sexe Catalunya. 2022
Homes Dones Total
Administració de justícia 1.666 5.562 7.228
Administració i serveis 21.571 42.874 64.445
Agents rurals 442 74 516
Cossos de seguretat 14.250 4.124 18.374
Docents 21.370 59.075 80.445
Extinció d'incendis 2.592 74 2.666
Institucions sanitàries 14.558 50.316 64.874
Investigadors 887 823 1.710
Serveis penitenciaris 2.193 1.311 3.504
Total 79.529 164.233 243.762
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Darrera actualització: 1 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agent rural
Professional del cos que té encomanada la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i judicial, en els termes que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Cossos de seguretat
Col·lectiu professional format pel personal pertanyent al cos de Mossos d'Esquadra, en totes les seves escales i categories, com a policia ordinària i integral que exerceix les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a les forces i als cossos de seguretat, i pel personal facultatiu i tècnic que dóna cobertura i suport a la funció policial. En el cas de l'Administració local, inclou el col·lectiu de vigilants i policia local.
Docent
Professional de l'ensenyament que presta serveis en centres educatius públics en els trams d'educació obligatòria, de batxillerat i de formació professional, o en entorns especials, com centres penitenciaris, escoles oficials d'idiomes o centres d'adults.
Extinció d'incendis
Professional que centra la seva activitat en l'execució de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments dins del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya o com a personal tècnic especialitzat, destinat a acomplir tasques de suport i ajut al personal operatiu. En el cas de l'Administració local, inclou el col·lectiu de bombers que en depenen.
Investigador
Científic o enginyer implicat en la concepció o creació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes i en la gestió dels projectes corresponents.
Personal d'administració de justícia
Personal que presta serveis auxiliars i instrumentals en l'àmbit dels diferents òrgans judicials radicats a Catalunya. Inclou tant el personal de cossos generals, la tasca dels quals consisteix essencialment en feines de contingut processal i la realització de funcions administratives vinculades a les anteriors, cossos de gestió i de tramitació processal i administrativa i cos d'auxili judicial, com el personal del cos especial de metges forenses.
Personal d'administració i serveis
Col·lectiu professional heterogeni, conformat principalment pel personal que efectua tasques burocràtiques de caràcter tècnic i de caràcter administratiu, juntament amb el personal de serveis prestacionals que no pertanyen a una altra classe de les establertes en aquest glossari educadors socials, educadors infantils, personal de residències de gent gran, etc., professionals subjectes a règim laboral, subalterns, veterinaris i personal de centres penitenciaris que no desenvolupa funcions de vigilància i control de presos.
Personal d'institucions sanitàries
Col·lectiu integrat pel personal sanitari mèdic, d'infermeria, tècnic especialista en anàlisis clíniques, radiodiagnòstic, etc., així com els sanitaris locals que presta serveis en centres de salut públics, i pel personal d'administració i serveis d'aquests centres, subjecte a règims diversos com són l'estatutari sanitari, el funcionarial general i el laboral comú.
Personal de serveis penitenciaris
Professional que fa tasques de custòdia, control i vigilància de persones i béns, i que possibilita el funcionament i l'ordre dels centres i institucions penitenciàries en totes les seves modalitats.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Presidència a través del Gabinet de Suport Tècnic i Estudis amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferents administracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.